หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักการเบื้องต้น ISO 9001:2008
Bookmark and Share

หลักการเบื้องต้น ISO 9001:2008

รายละเอียด
ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเองอย่างมาก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และที่สำคัญ คือ ต้องสามารถตอบสนอง ความต้องการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากที่สุด ทำให้ธุรกิจตนดำรงอยู่ได้ และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันแล้วว่า ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยมาตรฐานดังกล่าวนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าด้านการผลิตหรือบริการ และไม่ว่าองค์กรจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม หลักสูตรนี้ี้ มุ่งเน้นการให้ความเข้าใจพื้นฐานในภาพรวมของหลักการ การบริหารระบบคุณภาพ (Quality Management System) ทั้งด้านการให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Focused Management) และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ในประเด็นสำคัญของข้อกำหนด รวมทั้งการอภิปรายร่วมกันในกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ชัดเจนมาก ยิ่งขึ้น และสามารถกำหนดกรอบแนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่อไปได้ เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
เนื้อหาหลักสูตร : - หลักการและที่มาของระบบการบริหารคุณภาพ และมาตรฐาน ISO 2008 - ข้อกำหนด ISO 2008 (หมวด 4) - กรณีศึกษา 1: ความสำคัญของลูกค้าตามระบบการบริหารคุณภาพ - ข้อกำหนด ISO 2008 (หมวด 5-7) - กรณีศึกษา 2: ประสบการณ์การจัดทำระบบการบริหารคุณภาพ - ข้อกำหนด ISO 2008 (หมวด 8) - ปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดทำระบบ ISO 2008 - สรุปและตอบข้อซักถามหมวดหมู่
คุณภาพและมาตรฐาน
 
วิทยากร
ดร.สุทธิ ภาษีผล

ค่าธรรมเนียม
4,280 บาท (ราคานี้รวม vat 7% แล้ว)

ระยะเวลา
วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552, 09:00 - 16:00 น.

สถานที่
ศูนย์อบรมทูพลัส ฯ

เบอร์โทรศัพท์
025137500
 
ผู้ประกาศ
ภิญญารัตน์ สุขถาวร

ที่อยู่
ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์

เบอร์โทรศัพท์
025137500

อีเมล
sales@twoplustrainingcenter.com