หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
กลยุทธ์การบริหารจัดการการประชุม (Strategic Meeting Management)
Bookmark and Share

กลยุทธ์การบริหารจัดการการประชุม (Strategic Meeting Management)

รายละเอียด
นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้นำทุกคนและผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการบริหารจัดการการประชุมทั้งในเชิงโครงสร้าง (Structure) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สามารถลดต้นทุน (Costs) ทางการประชุมไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางทรัพยากรและต้นทุนทางด้านจิตใจ อารมณ์ลงให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving) และกระบวนการในการตัดสินใจ (Decision-making) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเข้าใจโครงสร้างและกระบวนการการประชุมที่มีประสิทธิภาพ การรับมือกับสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมประชุมอย่างสร้างสรรค์ การประยุกต์ศาสตร์ทางจิตวิทยาการสื่อสารเพื่อการนำประชุม การกำหนดวาระการประชุมและการนำเสนอในรูปแบบการประชุมที่หลากหลาย


ประโยชน์ที่ผู้รับการอบรมจะได้รับ
สามารถบริหารจัดการการประชุมได้อย่างมีหลักการ มีทฤษฎีเชิงประยุกต์เป็นฐานในการรับมือกับความซับซ้อนของธรรมชาติของการประชุมใน/ระหว่างองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

จบการศึกษาปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มีความเข้าใจในภาษาอังกฤษดีพอควร

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:


- Definition, Structure, Process of Effective Meeting
- Tips on Planning, Setting and Agenda, Starting the Meeting right
- How to keep a meeting on track and end it on time
- Strategic ways to make meeting into effective tools For Problem Solving and Decision Making


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
ผศ.ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต
Ph.D. Interpersonal Communication. Bangkok University - Ohio Univers

ค่าธรรมเนียม
2,600 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552

สถานที่
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์
0-2727-3216
 
ผู้ประกาศ
-

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
-

อีเมล
contact@thaitrainingzone.com