หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน
Bookmark and Share

เทคนิคการมอบหมายงาน ควบคุมงาน ติดตามงาน

รายละเอียด
1. เรียนรู้ความสำคัญของกระบวนการมอบหมายงานเพื่อการส่งต่องานถึงผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รู้แนวทางวิเคราะห์ปัญหาและเน้นแนวทางแก้ไข การมอบหมายและ ควบคุมติดตามงาน 3. สามารถจูงใจให้ลูกน้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเต็มใจ เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
1. การมอบหมายงาน - ควบคุมงาน - ติดตามงาน “หน้าที่ของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ” 1.1 แนวทางในการพัฒนาคน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ 2. ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” ให้ทำงานเป็น..ทำได้อย่างมีประสิทธิผล 2.1 ประโยชน์และความสำคัญของการมอบหมายงานที่มีต่อหัวหน้างานและลูกน้อง (ผู้ปฎิบัติงาน) 2.2 ความคิด - คำพูด ที่สร้างปัญหาเมื่อมอบหมาย - ติดตามงาน 3. สิ่งสำคัญ 3 เรื่อง ที่ต้องคำนึงถึงเมื่อจะมอบหมายงาน 3.1 กระบวนการมอบหมายงาน : เตรียมการมอบหมาย - การสื่อสารระหว่างมอบหมาย - การติดตามผลงาน 3.2 เทคนิคต่างๆที่ทำให้การมอบหมายงานบรรลุวัตถุประสงค์ ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 3.3 การควบคุมและติดตามงานให้ได้ผลตามเป้าหมาย - การกำหนดเวลาและขั้นตอนเพื่อติดตามงาน - การกำหนดมาตรฐานและประเมินผลงาน - การทำบันทึกเพื่อช่วยในการติดตามงาน - การควบคุมการปฏิบัติงาน ด้วยการสื่อสารที่สร้างสรรค์ 4. วิธีกระตุ้นจูงใจลูกน้องให้ทำงาน “ให้ได้งาน” และสำเร็จตามเป้ามหาย 4.1 หัวหน้าที่ดีต้องเป็นผู้นำที่ดี มิใช่เป็นพียงผู้สั่งการ 4.2 เลือกวิธีการนำเพื่อกระตุ้นจูงใจลูกน้องในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสมหมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
อาจารย์ปิยภรณ์ ประพุทธ์พิทยา อาจารเปรมฤดี ปันกองงาม

ค่าธรรมเนียม
2900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552, 9.00 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่นส์ โกลด์ ออร์คิด (วิภาวดีรังสิต)

เบอร์โทรศัพท์
028827519
 
ผู้ประกาศ
พรประภา

ที่อยู่
Motivational Training Institute - MOTIVA

เบอร์โทรศัพท์
028827519

อีเมล
info@trainingbymotiva.com