หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
TPM สำหรับผู้บริหาร
Bookmark and Share

TPM สำหรับผู้บริหาร

รายละเอียด

ในสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ธุรกิจต้องแข่งขัน ไม่ใช่เพียงแต่กับคู่แข่งทางการค้า ทั้งภายใน และภายนอกประเทศเท่านั้น แต่เรายังต้องแข่งขัน กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เกิดขึ้นผัดผวนอย่างไม่น่าเชื่อ การปรับตัวขององค์กร ให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ต้องอาศัยผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถแปลการเปลี่ยนแปลงนั้น มาเป็นช่องทาง เป็นโอกาสที่จะให้องค์กร เกิดการปรับปรุงไปในการที่ดีขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวขึ้นสู่ การเป็นแนวหน้าทางธุรกิจได้ หลักสูตรนี้ จะเป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร เพื่อเปิดมุมมองอีกด้านทางการบริหารโดย ใช้การบริหารแบบ TOP-DOWN POLICY และ BOTTOM-UP ACTITY เพื่อให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ และพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร อีกทั้งยังสอดรับกับหลักการของ KPI (Key Performance Indicator) ที่จะสามารถทำให้ KPI เป็นจริงขึ้นมา


เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :


ความจำเป็นขององค์การที่ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง - ความสูญเสียทั้ง 16 ประการ - เสาหลักทั้ง 8 ของ TPM - การบำรุงรักษาด้วยตนเองโดยพนังงาน - การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง - การพัฒนาทักษะของพนังงาน - การวางแผนการบำรุงรักษา - ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม - การควบคุมขั้นต้น - การบำรุงรักษาคุณภาพ - การเพิ่มประสิทธิภาพของสายสำนักงาน สิ่งที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรม - การจัดองค์กร TPM - TPM กับ ISO 9001:2000


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: บริษัท ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด โทรศัพท์ : 02-902 6002, 085-131 1083 admin@tpmthai.com


ดาวน์โหลดเอกสาร (Download): .


http://www.tpmthai.com/publictrain_m1.htm#Decหมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
อ. บรรณวิท มณีเนตร

ค่าธรรมเนียม
2500 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
2 ธันวาคม 2552

สถานที่
โรงแรมเอสซีปาร์ค

เบอร์โทรศัพท์
02-902 6002, 085-131 1083
 
ผู้ประกาศ
บริษัท ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้ง แอนด์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
02-902 6002, 085-131 1083

อีเมล
admin@tpmthai.com