หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Project Management: Implementation and Evaluation
Bookmark and Share

Project Management: Implementation and Evaluation

รายละเอียด
“ เรียนรู้แนวทางการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน จนจบโครงการอย่างมืออาชีพ ทั้งการควบคุม ติดตามและประเมินโครงการ”การบริหารจัดการงานโครงการนั้น ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆได้บรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ
1. ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา (Time) 2. ทำงานโครงการนั้น
ให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost) 3. ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope goal) ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวด-
ล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflowงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดี ภาย
ใต้ความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งโปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหารโครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวาง
แผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ ในโปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management นี้ได้แบ่งเป็น 2 หลักสูตรย่อยดังนี้
หลักสูตรที่ 1
หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ
หลักสูตรที่ 2
หลักการบริหารโครงการ: การดำเนินโครงการและการประเมิน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

o หลักการบริหารการดำเนินโครงการที่ดีให้โครงการบรรลุเป้าหมาย
o แนวทางการบริหารและสร้างทีมโครงการ (Project Team)
o การติดตามและควบคุมโครงการ (Project Monitoring & Control)
o เทคนิคการควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Control)
o การประเมินและจบโครงการ (Project Evaluation & Termination)
o การบริหารความเสี่ยงของโครงการ ทั้งในด้านการหาปัจจัยเสี่ยง การหาน้ำหนักของความเสี่ยงโดยวิธีของ (Risk Priority Number, RPN) และการวางแผนรับมือต่อความเสี่ยง (Contingency Plan)
o สรุปรวมปัญหาและแนวทางการแก้ไข ที่เรามักจะพบเจอในการบริหารโครง


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
ดร.การดี เลียวไพโรจน์ อ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม. ธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาทางธุรก

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552, 09.00 - 16.00 น.)

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
คุณลาวัลย์ (มุก)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #

อีเมล
public@sbdc.co.th