หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
ยกระดับผลงานลูกน้อง..ด้วยการเป็นที่ปรึกษาและประเมินผลอย่างมืออาชีพ
Bookmark and Share

ยกระดับผลงานลูกน้อง..ด้วยการเป็นที่ปรึกษาและประเมินผลอย่างมืออาชีพ

รายละเอียด
หนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้บริหารทุกระดับ คือ "การประเมินผลงานและการแจ้งผลการประเมิน" รวมถึง "การให้คำปรึกษาแนะนำและให้ Feedback ทีมงาน" เพื่อให้ทีมรับทราบถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของการทำงานที่ผ่านมา และร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้การทำงานในปีถัดไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง "ผลงานที่เกิดขึ้นจริง" กับ "ผลงานมาตรฐานที่กำหนดไว้" ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการระบุว่า...ลูกน้องแต่ละคนมีผลงานดีกว่า ตรงตาม หรือต่ำกว่ามาตรฐานเพียงใด ทั้งนี้เนื่องจากผลงานดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจในการขึ้นเงินเดือนหรือผลตอบแทนให้แก่ลูกน้องแต่ละคน ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและมีผลอย่างยิ่งต่อการเจริญเติบโตของลูกน้องในอนาคต ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความสามารถในการประเมินผลงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินผลงานลูกน้องมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นที่ยอมรับเชื่อถือ และในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องมีทักษะในการให้คำปรึกษาแนะนำ (Counseling and Feedback) เพื่อพัฒนาให้ลูกน้องมีผลงานที่ดีขึ้น อันจะส่งผลให้หน่วยงานมีผลงานที่บรรลุตามเป้าหมายได้นั่นเอง... วัตถุประสงค์ • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลงาน การแจ้งผลงาน การให้ปรึกษาและการให้ Feedback แก่ลูกน้อง • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถประเมินผลงาน แจ้งผลงาน ให้คำปรึกษาและ Feedback กับลูกน้องเพื่อยกระดับผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคที่อาจต้องพบเมื่อนำไปปฏิบัติจริง และวิธีการป้องกัน

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
• แนวคิด หลักการ และความสำคัญของการประเมินผลงาน • ปัจจัยที่สำคัญในการประเมินผลงาน • กลยุทธ์การประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ • เทคนิคการแจ้งผลงานเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีและพัฒนาผลงาน • บทบาทของผู้บริหารกับการเป็นที่ปรึกษาและให้ Feedback • ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาและ Feedback เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานให้แก่ลูกน้อง • ข้อควรคำนึงถึงในการประเมินผลงาน และการให้คำปรึกษาแนะนำ • ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการป้องกันปัญหาในการประเมินผลงาน

วิทยากร :
อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา • ผู้อำนวยการ Thaiskillplus Learning Center • วิทยากรที่ปรึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ • ผู้เชี่ยวชาญการสร้างและบริหาร Mentoring System และ Coaching Promotion... รับส่วนลดทันที 10% เพียง 3,150 บาท (ไม่รวม Vat) ต่อที่นั่ง เมื่อ..... • สำรองที่นั่งภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน..ทุกที่นั่ง • สำรองที่นั่งหลังวันที่ 6 พฤศจิกายน..2 -3 ที่นั่งต่อบริษัท... และพิเศษสุด... สำรองที่นั่ง 4 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที เฉลี่ยเพียง 2,800 บาท (ไม่รวม Vat) ต่อที่นั่ง *** ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200 % *** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2910-2830, 080-776-4072 (9.00 - 17.30 น.) หรือ info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com ท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของวิทยากร ได้ที่เว็บไซด์ http://www.people-synergy.co.th/plubic/


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
อาจารย์อุไรวรรณ อยู่ชา

ค่าธรรมเนียม
3,500 บาท...รับส่วนลด 10% เมื่อสำรอง 2-3 ที่นั่ง หรือ 4 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที !! (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
24 พฤศจิกายน 2552 , เวลา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค (Chaophya Park Hotel)

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072
 
ผู้ประกาศ
People Synergy Learning Center

ที่อยู่

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072

อีเมล
info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com