หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Project Management: Definition and Planning (หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ)
Bookmark and Share

Project Management: Definition and Planning (หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ)

รายละเอียด
การที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผล ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวดล้อมมากมาย (Project Variables) โดยต้องพึ่งการวางแผนที่ดี เพื่อนำสู่การสร้างระบบงาน Workflowงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และจัดตารางการควบคุมทั้งด้านต้นทุนและคุณภาพได้เป็นอย่างดี ภายใต้ความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งโปรแกรมหลักสูตรนี้จึงต้องการให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักในการบริหาร โครงการให้บรรลุประสิทธิผลทั้ง 3 ด้านดังกล่าวได้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งในการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มต้นวางแผน จนถึงแนวทางการทำงานปฏิบัติการจริง บริหารทีมโครงการ ควบคุมโครงการ ประเมินผล จนจบโครงการ การบริหารจัดการงานโครงการนั้น ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆได้บรรลุเป้า หมายหลัก 3 ประการคือ 1. ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา (Time) 2. ทำงานโครงการนั้นให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost) 3. ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope goal) ในโปรแกรมหลักสูตร Effective Project Management นี้ได้แบ่งเป็น 2 หลักสูตรย่อยดังนี้ หลักสูตรที่ 1 หลักการบริหารโครงการ : การกำหนดและวางแผนโครงการ Objective 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจแนวคิดของการบริหารโครงการอย่างเป็นระบบ 2) เรียนรู้การบริหารโครงการให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอนทั้ง 5 เฟส 3) ให้ผู้เข้าอบรมสามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย และวางแผนโครงการได้ 4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถบริหารเวลาให้ทันตามกำหนด และจัดขั้นตอนในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้สามารถคำนวณและบริหารต้นทุนของโครงการ ได้อย่างมีหลักการ หลักสูตรที่ 2 หลักการบริหารโครงการ: การดำเนินโครงการและการประเมิน Objective 1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักการนำแผนโครงการมาสู่การปฏิบัติที่มี ประสิทธิผลได้ 2) รู้จักการบริหารคน บริหารทีมโครงการ ให้การทำงานจริงในโครงการประสบความสำเร็จ 3) สามารถติดตามงาน ควบคุมโครงการ และประเมินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิผล 4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักการคำนึงถึงความเสี่ยงของโครงการ และวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงโครงการ 5) ให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินโครงการได้อย่างมืออาชีพ และจบโครงการให้ได้ตามเป้าหมาย

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
- แนะนำเกี่ยวกับ Project Management กับบริหารที่มีประสิทธิภาพ - การแบ่งการบริหารโครงการเป็น 5 เฟส - การเริ่มโครงการ (Project Definition) - การวางแผนโครงการ (Project Planning) - การดำเนินงานและการจัดลำดับงานในโครงการ (Project Scheduling) - ความสำเร็จหรือล้มเหลววัดได้จากเป้าประสงค์ 3 ด้าน (เวลา, ขอบเขต,งบประมาณค่าใช้จ่าย) - เรียนรู้การวางแผน การจัดงานย่อย (Work Breakdown Structure) - การจัดตารางความรับผิดชอบ (Linear Responsibility Matrix) - การจัดกำหนดการและควบคุมให้ได้ตามแผนทั้งในด้านกรอบของเวลาและงบประมาณ - การใช้หลักการของ Critical Chain นำมาประยุกต์ในการควบคุมโครงการสมัยใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download): http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1473


หมวดหมู่
อื่นๆ
 
วิทยากร
ดร.วิพุธ อ่องสกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ค่าธรรมเนียม
4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2552, 09.00 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th