หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
หลักสูตร Inside PivotTable in Excel 2007
Bookmark and Share

หลักสูตร Inside PivotTable in Excel 2007

รายละเอียด
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร หรือจัดการข้อมูลใน Database ไม่ว่าฐานข้อมูลของคุณนั้นจะอยู่ในรูปแบบของ Text File หรือ Excel File หรือ Access File ฯลฯ สิ่งที่คุณต้องการจากฐานข้อมูลนั้นก็คือ การสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์เพื่อสรุปข้อมูลเพื่อให้กับผู้บริหารใช้วิเคราะห์และตัดสินใจ ซึ่งการสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ให้ได้อย่างรวดเร็วนั้น คงจะต้องยอมรับว่าการใช้ PivotTable ใน Excel นั้น ให้ผลอย่างรวดเร็วจริงๆ


แต่ทว่าการใช้งาน PivotTable ใน Excel 2007 ได้ให้อย่างเข้าใจถูกต้องและเต็มประสิทธิภาพนั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเพราะใน PivotTable มีคำสั่งที่มากมายและซับซ้อนพอควร หลายคนใช้งานเป็นอย่างผิวเผิน ทำให้ไม่สามารถช่วยลดเวลาในการทำงานได้อย่างเท่าที่ควร หรือไม่สามารถแก้ปัญหาการสร้างรายงานให้ได้อย่างที่ต้องการ

ดังนั้นในหลักสูตร Inside PivotTable in Excel 2007 นี้จึงจะสอนให้คุณได้เรียนรู้การใช้งาน PivotTable แบบเจาะลึกอย่างละเอียด 1 วันเต็ม โดยมีตัวอย่างของไฟล์แบบฝึกหัดซึ่งเป็นโจทย์ทางธุรกิจมากกว่า 50 ตัวอย่าง ให้คุณได้ฝึกหัดอย่างเต็มที่เพื่อคลายข้อสงสัยในการใช้งานให้หมดไปอย่างสิ้นเชิง

เนื้อหาการอบรม

-หลักการทำงานของ PivotTable ใน Excel 2007

-การสร้าง PivotTable แบบ Wizard และเทคนิคการสร้างอย่างรวดเร็ว

-เทคนิคการแสดง PivotTable Wizard ของ Excel 2003 ขึ้นมาใช้งานแทน เพราะคำสั่งบางอย่างจะหายไปใน PivotTable Wizard ของ Excel 2007

-การสร้าง PivotTable แบบ Single Field, Multiple Field และแบบ Filter

-ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ใน PivotTable เช่น Field, Item, Report

-การสร้างรายงานแบบ Ranging เช่น การแสดงรายชื่อลูกค้าที่ซื้อสินค้าสูงสุด 10 อับดับแรก ฯลฯ

-การแสดงเฉพาะข้อมูลที่สนใจ เช่น การสร้างรายงานแสดงเฉพาะลูกค้าบางรายที่สนใจเท่านั้น

-การซ่อนหรือแสดง Field หรือ Item ให้ปรากฏตามต้องการโดยไม่ต้องลาก Field มาวาง เช่น หากต้องการดูว่าลูกค้ารายนี้ได้ซื้อสินค้าอะไรไปบ้าง ฯลฯ

-การจัดรูปแบบ PivotTable ให้สวยงามทั้งแบบ Table และแบบ Report และความเหมาะสมของการเลือกใช้รูปแบบต่างๆ

-การสร้าง Custom Format ขึ้นเอง เพื่อให้จัดรูปแบบให้สวยงามตามต้องการ

-การ Group ข้อมูลจาก Field วันที่ที่เป็นรายวัน ให้เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

-การกระจาย PivotTable ออกเป็นหลาย Report อย่างรวดเร็ว เพื่อลดเวลาในการสร้างหลาย PivotTable

-การซ่อนหรือแสดง Grand Total และ SubTotal

-การเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลของ SubTotal ให้แสดงในหลายลักษณะ

-การแสดง Data Field ในลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงผลรวมแบบปกติ การเปรียบเทียบ % of Total, % of Rows, % of Columns, % Different From, Different From
-การสร้าง Calculate Field และ Calculate Item ขึ้น เช่น การเปรียบเทียบยอดขายของพนักงานแต่ละคนกับ Forecast

-การกำหนดคำสั่งต่างๆ เกี่ยวกับการพิมพ์ PivotTable ที่มีข้อมูลหลายหน้ากระดาษ เพือให้ Row Heading ของ PivotTable ถูกพิมพ์ทุกหน้าโดยอัตโนมัติ

-การ Refresh ข้อมูลใน PivotTable ทั้งการกำหนดแบบ Manual และแบบ Automatic

-การสร้าง PivotChart และการจัดรูปแบบ PivotChart ให้สวยงาม

-เทคนิคการแก้ปัญหาจาก Data Source เมื่อสร้าง PivotTable จาก Wizard

-การสร้าง PivotTable จาก External Source ในลักษณะต่างๆ เช่น การสร้าง PivotTable หลาย Excel หลายไฟล์พร้อมกัน หรือการสร้างจาก MS.Access


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

-ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน Database แ่ละต้องการสร้างรายงานสรุปเชิงวิเคราะห์ในมุมมองต่างๆ โดยไม่ต้องเขียนสูตร

-เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหาร หรือฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี

-ผู้ที่ต้องการเจาะลึกการใช้งาน PivotTable ให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
อาจารย์ผู้สอนของบริษัทฯ เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

ค่าธรรมเนียม
3,000 บาท (โปรโมชั่นสมัคร 2 แถมฟรี 1) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2552, 8:45 - 16:00 น.

สถานที่
อาคารสาทรธานี 1 ชั้น 8

เบอร์โทรศัพท์
02-380-3421-2
 
ผู้ประกาศ
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด

ที่อยู่
http://www.ntinfonet.com

เบอร์โทรศัพท์
02-380-3421-2

อีเมล
training@ntinfonet.com