หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์
Bookmark and Share

5 รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์

รายละเอียด
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิด ที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้นซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาเสนอใน หกวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ
1) Paradigm Shift
2) VISION
3) Scenario Planning
4) Game Theory
5) Innovation Thinking

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

1) Paradigm Shift
การเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆ ในการทำงานหรือในเชิงธุรกิจย่อมมีอยู่เสมอทั้งที่เปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหา หรือเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาที่ดี หากแต่ส่วนใหญ่มิใช่การเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนในเชิงกลยุทธ์ที่แท้จริงต้องเริ่มที่ เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการคิดเชิงกลยุทธ์(Paradigm Shift) มิใช่เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเฉพาะวิธีการ เช่นการเปลี่ยนเทคนิคการตลาด แต่จะหมายถึงการเปลี่ยน
แปลงวิถีการตลาดของบริษัทเป็นต้น ซึ่งใน การเปลี่ยน Paradigm Shift นี้ เราจะต้องเรียนรู้ถึงการปรับดังนี้
- Vision Shift
- Direction Shift
- Management Shift
- Corporate Culture Shift

2) VISION
คงแทบไม่มีผู้บริหารท่านใด ไม่เคยได้ยิน รูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ที่เรียกว่า “Vision (วิสัยทัศน์)” เนื่องเพราะ วิสัยทัศน์เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดการสร้างองค์ความคิด Visionary Thinking ให้ได้ดีนั้น ไม่ใช่เรื่องง่ายการพัฒนาวิสัยทัศน์ จะทำอย่างไรเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี ทั้งในเชิง
ธุรกิจหรือการทำงานอื่นๆ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ถึง
- วิธีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ผลต่อองค์กร
- ผู้นำกับการสร้างวิสัยทัศน์
- วิสัยทัศน์กับแผนเชิงกลยุทธ์
- วิสัยทัศน์กับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธ์

3) Scenario Planning
ภายใต้ภาวะความผันผวนของสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การบริหารแผนงานต่างๆ จึงต้องเน้นการมองถึงอนาคตอยู่ตลอดเวลา (Future
Thinking) และในเชิงการคิดเชิงกลยุทธ์นั้น ในการสร้างแผนทางเลือกต่างๆสำหรับอนาคต( Scenario Planning ) จึงเป็นรูปแบบแนวคิด
เชิงกลยุทธ์อีกแบบหนึ่ง ที่หลายๆ องค์กรชั้นนำได้หยิบเครื่องมือนี้มาใช้ประยุกต์ต่อ การสร้างแผนเพื่อตอบสนองกับ การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเอง ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ถึง
- การคิดเชิงกลยุทธ์ในการมองอนาคต
- การสร้างทางเลือกเชิงกลยุทธ์จากวิธี Scenario
- เทคนิคการสร้างแผนกลยุทธ์ด้วยการสร้างภาพในอนาคต

4) Game Theory
วิธีคิดเชิงกลยุทธ์ระดับรางวัลโนเบลที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แนวคิด Game Theory ของ John Nash ด้วย หลักการคิดเชิงกลยุทธ์อันโดดเด่น ที่คำนึงบุคคลหรือผลกระทบอื่นอย่างมีพลวัตรอีกด้วยเนื่องจาก ”สถานการณ์” ย่อมไม่หยุดนิ่ง อาทิ การใช้ทฤษฎีเกมส์ในการเข้าใจกลยุทธ์ของคู่แข่ง และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ หรือใช้เพื่อการเจรจาต่อรอง ดัง
นั้นทฤษฎีเกมส์จึงเป็นรูปแบบการคิดเชิงกลยุทธ์ ใช้ในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด
- คิดเชิงกลยุทธ์แบบ Game Theory
Zero Sum Game
Negative Sum Game
Positive Sum Game
- การใช้ทฤษฎีเกม : Rival’s Strategy
- Distributive & Integrative Problem Solving
- กระบวนความคิดในการใช้ทฤษฎีเกมส์
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์

5) Innovation Thinking
ปัจจุบันผู้บริหารได้ให้ความสำคัญต่อ Strategic Innovation นวัตกรรมทางกลยุทธ์มากขึ้น การที่องค์กรใดองค์กรหนึ่ง จะประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้นั้น จะต้องเกิดขึ้นจากความแตกต่างเหนือกว่าองค์กรอื่น ซึ่งไม่ได้จำกัดอยู่เพียง นวตกรรมในด้าน
ผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่หมายถึงการสร้างความคิดที่เรียกว่า Strategic Innovation Thinking เราจะเรียนรู้
- เทคนิคการพัฒนา Creative Thinking
& Innovation Thinking
- คิดแบบ Blue Ocean
- การสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ
- การบริหาร Value Innovation


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และนักคิดเชิงกลยุทธ์ระดับประเทศ

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
พฤหัสที่ 30 เมษายน 2552, 9.00-16.00น.

สถานที่
โรงแรมสวิทโซเทล เลอคองคอร์ด(ถ.รัชดาภิเษก)

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
คุณลาวัลย์ (มุก)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #

อีเมล
public@sbdc.co.th