หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Process Mapping : How to create work flow and work improvement (การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผัง)
Bookmark and Share

Process Mapping : How to create work flow and work improvement (การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผัง)

รายละเอียด
Process Mapping : How to create work flow and work improvement (การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน)


ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :


- ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ Process Definition and Process Mapping

- แนะนำการเกี่ยวกับกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ

- การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream

- การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าใน กระบวนการ Waste Identification and Waste Elimination

- การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด (Constrain) ของระบบและการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร Flow & Process Improvement and Constrain Reduction

- การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยว เพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ Single Minute Exchange of Customer (SMEC)

- Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและ การทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
ดร. วิพุธ อ่องสกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ค่าธรรมเนียม
4,800 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552, (09.00 - 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก )

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th