หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สัมมนาทางวิชาการ BizIT2009 : Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and Survival
Bookmark and Share

สัมมนาทางวิชาการ BizIT2009 : Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and Survival

รายละเอียด
งานสัมมนาเชิงวิชาการและนิทรรศการ BizIT เป็นงานที่จัดขึ้นทุกปี โดยได้จัดงานติดต่อกันมาภายใต้นโยบายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรด้านไอทีของ โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และในปีนี้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 11 (MSIT11) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจัดงาน BizIT2009 โดยมีรายละเอียดโครงการในการจัดงานสัมมนา ดังนี้


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เป็นรูปธรรม และเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจทุกระดับทั้งภาครัฐ และเอกชน ในภาวะของวิกฤตเศรษฐกิจ

2. เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์โดยตรงจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักต่อหน้าที่และขอบเขตที่รับผิดชอบ ในการที่จะก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีความพร้อมในการประยุกต์ ใช้งาน การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร การเลือกใช้เครื่องมือ และวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อไป

เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

Theme: Mission Possible: IT Strategic for Opportunity and Survival


จัดการสัมมนาเป็น 3 Tracks และมีหัวข้อหลัก ๆ คือ

1. IT Strategics for Opportunity and Survival

2. แนวทางการบริหารจัดการการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อลดต้นทุน (Guidelines for Management Software to Reduce Costs)

3. เพิ่มศักยภาพให้กับธุรกิจอย่างชาญฉลาดด้วยโอเพนซอร์ส (Strengthen Your Business with Open Source)

4. วิธีการลดต้นทุนด้านไอทีด้วยวิธีเวอร์ชวลไลเซชัน (How to Reduce IT Costs through Virtualization)

5. เพิ่มกำไรจากการพัฒนา BI สู่ BPM (Enhance the development of Business Intelligence to Business Process Management)

6. Search Engine & Social Media Marketing Strategies in Economic Crisis

7. เคล็ดลับกับการเริ่มต้น Cloud Computing (A Guide to Getting Started with Cloud Computing)

8. เสริมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยบนเวอร์ชวลไลเซชัน (Enhance Virtualization Security)

9. Web Platform and Web-Oriented Architecture (WOA)

10. เทคโนโลยีโมบายที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตเรา

11. Technology Update : Where will Investments Go?

12. ผลกระทบต่อการเพิกเฉยต่อกฎความปลอดภัย (Impact What Your Business Get Away From the Safety Rules)

13. ผลกระทบต่อการเพิกเฉยต่อ พรบ.คอมพิวเตอร์ (Impact What Your Business Ignore the Computer Law)

14. Best Practice Sharing in Virtualization Technology by MSIT11

15. เสวนา “การวางกลยุทธ์ด้านไอทีอย่างเซียน 360 degree Excellent IT Strategy”


หมวดหมู่
คอมพิวเตอร์-โปรแกรม
 
วิทยากร
รศ. ยืน ภู่วรวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา และผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จักในวงการ ICT.

ค่าธรรมเนียม
บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบธุรกิจ ค่าใช้จ่าย 200 บาท คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 15 – ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552, 8.00 - 16.30 น.

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
0-2942-8555 ต่อ 1441
 
ผู้ประกาศ
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาส

ที่อยู่
โครงการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาส

เบอร์โทรศัพท์
0-2942-8555 ต่อ 1441

อีเมล
-