หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
เจาะประเด็นปัญหา ข้อควรระวังกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ
Bookmark and Share

เจาะประเด็นปัญหา ข้อควรระวังกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ

รายละเอียด
กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง

เจาะประเด็นปัญหา ข้อควรระวังกฎหมายศุลกากรและการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ
กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง


เนื้อหาหลักสูตร

1. พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 และแก้ไขเพิ่มเติม

2. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร ฉบับใหม่ พ.ศ............

3. กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก กรณีของต้องห้าม - ของต้องกำกัด

4. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย กรณีศุลกากรไร้เอกสาร

5. ประเด็นสำคัญที่กรมศุลกากรเข้มงวดในการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย

- ความผิดเกี่ยวกับการสำแดงพิกัด อัตราอากรเท็จ

- การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรไม่ถูกต้อง เช่น กรณี FTA, AFTA , JTEPA, WTO

- ความผิดที่เกิดจากการสำแดงราคาสินค้าที่ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้อากรขาด

- ความผิดที่เกิดจากการไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสิทธิ ค่าธรรมเนียมอนุญาต ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายอื่น

- ตรวจพบใบเพิ่มหนี้ค่าสินค้า, ค่า Freight/Insurance แต่ผู้นำเข้าไม่ได้ยื่นคำร้องขอเสียอากรเพิ่มเติม

- แสดงแหล่งกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ

6.การตรวจสอบใบขนขาเข้าที่ผู้ประกอบการต้องทราบ

- Red Line

- Green Line

7.เทคนิคในการใช้สิทธิโต้แย้งกับกรมศุลกากร

8.แนวทางการพิจารณาความผิดและการดำเนินคดีตามกฎหมายศุลกากร

9.หลักเกณฑ์ในการเปรียบเทียบคดีและระงับการฟ้องร้องในชั้นศุลกากร


หมวดหมู่
บัญชี-การเงิน-กฎหมาย-ภาษี
 
วิทยากร
อ.วิชัย มากวัฒนสุข
นิติกรชำนาญการ สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมศุลกากร

ค่าธรรมเนียม
Early Bird 2,900 บาท (TAX 3% = 87฿ ชำระสุทธิ 2,813฿) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2552, 08.30 - 16.30 น.

สถานที่
โรงแรมเวโรนิก้า เรสซิเด้นท์ ถ.รัชดาภิเษก

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-693 0211
 
ผู้ประกาศ
กุหลาบ อินพรม

ที่อยู่
http://www.smartlifecenter.com

เบอร์โทรศัพท์
085-823 8624, 02-693 0211

อีเมล
info@smartlifecenter.com