หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
10 Key Marketing Metrics every marketer should know (10อัตราส่วนทางการตลาดที่นักการตลาดควรรู้)
Bookmark and Share

10 Key Marketing Metrics every marketer should know (10อัตราส่วนทางการตลาดที่นักการตลาดควรรู้)

รายละเอียด
หลักสูตร Key Marketing Metrics every marketer should know จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิดและเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดหลักๆ ที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึกเพื่อให้ผู้อบรม “รู้จริง” ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นักการตลาดควรทราบ โดยเน้นที่การเจาะลึกถึงแนวทางการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้จริง ด้วยการเรียนการสอนแบบ workshop และ case study เพื่อเสริมสร้างความชำนาญและทักษะในการวางแผนการตลาดและเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพเนื้อหาการอบรม (Course Outline) :


* อัตราส่วนทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์การแบ่งส่วนทางการตลาดและ


* เป้าหมายทางการตลาด (Metric for Segmentation and targeting)


- มูลค่าทางการตลาด (Market value)


- มูลค่าแบรนด์ในสายตาลูกค้า (Customer brand value)


* การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการตลาดด้านการสื่อสารทางการตลาด (Metric for IMC)


- การประเมินแคมเปญ(Campaign valuation)


- Direct Marketing, Cost per lead


- Response rate


- Conversion rate


* การวิเคราะห์อัตราส่วนด้านราคา(Metric for pricing)


- การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับประกอบการตัดสินใจในกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนราคาและต้นทุน Breakeven Sales Change Analysis for change in price, variable costs and fixed costs


- การหาจุดคุ้มทุนเมื่อคู่แข่งเปลี่ยนแปลงราคา (Break even for competitors’ price change)


* อัตราส่วนทางการตลาดสำหรับหารวิเคราะห์แบรนด์(Metric for branding)


- การวัดสุขภาพของแบรนด์(Brand health check)


- ดัชนีชี้วัดความแข็งแกร่งทางการตลาด(Market Index)


* Workshop และ Case Study เพื่อฝึกฝนการวิเคราะห์


หมวดหมู่
ขาย-การตลาด
 
วิทยากร
อาจารย์ปิติพีร์ รวมเมฆ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์และที่ปรึกษาด้

ค่าธรรมเนียม
4,800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
พุธที่ 30 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดา)

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th