หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
สัมมนาฟรี! ศักยภาพและความพร้อมของท่าเรือระนอง กับการส่งออกสินค้าไปประเทศ BIMSTEC
Bookmark and Share

สัมมนาฟรี! ศักยภาพและความพร้อมของท่าเรือระนอง กับการส่งออกสินค้าไปประเทศ BIMSTEC

รายละเอียด
ท่าเรือระนองจัดเป็นประตูการค้าของประเทศไทยกับประเทศซีกโลกตะวันตก จากการมีเส้นทางการเดินเรือที่สะดวก ไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาที่มีการจราจรคับคั่ง ทำให้สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับผู้นำเข้าและส่งออก ท่าเรือระนองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าออกไปในกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยเฉพาะประเทศอินเดียให้ความสนใจเป็นอย่างมากสำนักโลจิสติกส์ จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแบบเจาะลึกเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมของท่าเรือระนอง กับการส่งออกสินค้าไปประเทศ BIMSTEC ” เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่สนใจจะใช้ท่าเรือระนองในการส่งสินค้าออก ได้ร่วมประชุมหารือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ด้านการขนส่งอันเป็นต้นทุนที่สำคัญในต้นทุนรวมของการดำเนินธุรกิจ
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :

09.00 - 09.15 น. ลงทะเบียน


09.15 - 09.30 น. รายงานวัตถุประสงค์การประชุม โดย :ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์


09.30 – 10.00 น. เผยแพร่ข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของท่าเรือระนองในการรองรับสินค้า ประเภทต่างๆ โดย : ผู้แทนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย


10.00 – 10.30 น. เผยแพร่ข้อมูลศักยภาพและความพร้อมของสายเรือในการรองรับสินค้าจากท่าเรือระนองเพื่อการขนส่งไปยังประเทศ BIMSTEC โดย:ผู้แทนบริษัท สตาร์ไลน์เอเจนซีส์เอเซีย(ประเทศไทย)จำกัด


10.30 – 11.30 น. เผยแพร่ข้อมูลข้อมูลศักยภาพโครงข่ายการเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งทางบกจากแหล่ง ผลิตภาคกลางสู่ท่าเรือระนองทั้งในปัจจุบันและในอนาคต โดย :ผู้แทนจากกรมทางหลวง


11.30 – 12.00 น. เผยแพร่ข้อมูลธุรกิจการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตภาคกลางไปสู่ท่าเรือระนอง ทั้งทางบก และทางน้ำ ความคุ้มทุนและความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ท่าเรืออื่น การใช้ท่าเรืออื่น โดย : ผู้แทนสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย


12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน


13.00 – 15.00 น. ตอบข้อซักถาม และรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการส่งสินค้า ออกทางเรือระนอง


ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://logistics.dpim.go.th/webdatas/FileDownload/240909.pdf


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
สำนักโลจิสติกส์

ค่าธรรมเนียม
FREE

ระยะเวลา
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552, 09.00 – 15.00 น.

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
0 2202 3727, 0 2202 3617
 
ผู้ประกาศ
สำนักโลจิสติกส์

ที่อยู่
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

เบอร์โทรศัพท์
0 2202 3727, 0 2202 3617

อีเมล
-