หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Lean การวางแผนกลยุทธ์การผลิต
Bookmark and Share

Lean การวางแผนกลยุทธ์การผลิต

รายละเอียด
“ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean ซึ่งสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าโดยตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการ และบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง”


Lean การวางแผนกลยุทธ์การผลิต


“ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean ซึ่งสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น และมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าโดยตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการ และบูรณาการเครื่องมือที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง”
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
วิวัฒนาการ แนวคิดเบื้องต้น และขั้นตอนการดำเนินงานของระบบ LEAN การเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ LEAN เครื่องมือและวิธีการสร้างคุณค่าสู่องค์กรของระบบ LEAN การพัฒนาพนักงาน การจัดการสถานที่ทำงาน การจัดการด้านคุณภาพ การจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ การควบคุมการผลิต การระบุคุณค่าของสินค้าหรือบริการ การสำรวจกระบวนการสร้างคุณค่าในปัจจุบันด้วย Current State VSM การประเมินผลการจัดการกระบวนการ (เป้าหมายและตัวชี้วัด) การวางแผนพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าด้วย Future State VSM การขับเคลื่อนกระแสคุณค่า การสร้างคุณค่าและกำจัดความสูญเปล่าอย่างต่อเนื่อง กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ LEAN

ฟรี หนังสือ “Lean วิถีแห่งการสร้างคุณค่าสู่องค์กรที่เป็นเลิศ‘’


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
คุณเกียรติขจร โฆมานะสิน วิทยากรที่ปรึกษา ด้านการบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ค่าธรรมเนียม
สมาชิก 4500 บาท ทั่วไป 5000 บาท สมัครตั้งแต่ 3 ท่าน/รุ่น รับส่วนลดท่านละ 200 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันที่ 14-15 ตุลาคม 2552, 09.00-16.00 น.

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์ สุขุมวิท 18-20 (BTS สถานีอโศก/ MRT สถานีสุขุมวิท)

เบอร์โทรศัพท์
02-6195500 ต่อ 451-5
 
ผู้ประกาศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ที่อยู่
: http://www.ftpi.or.th/Home/tabid/36/Default.aspx

เบอร์โทรศัพท์
02-6195500 ต่อ 451-5

อีเมล
training@ftpi.or.th