หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
People Management & Working Plan For Manager (เทคนิคการวางแผนคนและงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมาย)
Bookmark and Share

People Management & Working Plan For Manager (เทคนิคการวางแผนคนและงานสำหรับหัวหน้างานให้ได้เป้าหมาย)

รายละเอียด
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความ รู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคน และวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้า หมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการ บริหาร และลงถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผล งานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานใหัดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นการเรียน รู้ ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้าหมายที่เป็นสากล ตลอดจนเทคนิคการกระจายงาน และควบคุมติดตามงานแบบ มีเป้าหมาย และผู้เข้าอบรมยังจะได้เข้าใจหลักการประเมินผลงาน เพื่อจะสามารถบริหารและพัฒนาพนักงานในประเภทต่างๆ ได้ อย่างเต็มที่อีกด้วย Objective 1) เรียนรู้และเข้าใจตนเองและทีมงาน จากความเข้าใจในเรื่องบุคลิกภาพ และพฤติกรรมของคนแรงจูงใจของคนในการทำงาน และภาวะผู้นำที่ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 2) เข้าใจหลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน การวางแผนตามลำดับความสำคัญของงานและการวางแผนงานที่จะทำให้เราได้ผลงานสูงสุด 3) พัฒนาทักษะในการบริหารคน การ Empowerment การให้คำปรึกษาทีมงานที่ดี การสอนงานที่ถูกต้องและได้ผล 4) เข้าใจหลักการประเมินทีมงาน เพื่อสร้างผลงานอย่างถ่องแท้ ไม่ใช่การประเมินเพื่อกำหนดผลตอบแทนพนักงาน การ Feedback การทำงานของทีมเพื่อเร่งศักยภาพของลูกน้องในทีม

--------------------------------------------------------------------------------


เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :


- หลักพื้นฐานรู้เขา-รู้เรา (หัวหน้างานรู้จักตนเองและรู้จักลูกน้อง) การเข้าใจบุคลิกภาพ (Understanding Personality) การเข้าใจหลักการจูงใจ (Motivating) การเข้าใจหลักการเรียนรู้ (Learning) การเข้าใจหลักการปรับพฤติกรรม (Understanding Behavioral Modification) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) การใช้ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ (Situational Leadership)

- หลักการกำหนดเป้าหมายและผลงาน เพื่อเตรียมการวางแผน การตั้งความคาดหวังของงาน (Performance Expectations) 7 คำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความพึงพอใจในงานของทีมงาน การกำหนดเป้าหมาย (Goal Setting) การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของเป้าหมาย(Planning and Prioritizing) การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลแบบ SMART (Personal Objective Setting)

- แนวทางการวางแผนบริหารคน แผนการการกระจายงานและการเอื้ออำนาจ (Delegation and Empowerment) แผนการควบคุมและการติดตามงาน (Following Up)

- การกำหนดแผนการพัฒนาคน ทักษะ รูปแบบ และ กระบวนการการให้คำปรึกษา แผนการให้คำปรึกษา (Counseling) ทักษะ รูปแบบ และ กระบวนการโค้ชงาน แผนการโค้ชงาน (Coaching)

- เทคนิคการประเมินผลงานสำหรับหัวหน้างาน การให้และรับข้อมูลป้อนกลับ (Giving and Receiving Feedback) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) วิธีการจัดการกับพนักงานที่มีผลงานต่างๆ 9 กลุ่ม การเรียงลำดับความสำคัญตามผลงานและศักยภาพของพนักงาน(Performance Ranking) การประเมินเพื่อการพัฒนาทักษะพนักงาน(Assessing and Developing Job Skills)


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
ดร. เทอดทูน ไทศรีวิชัย ประสบการณ์ผู้บริหารทรัพยากรบุคคลจาก Pepsi-Cola, Sony, Nike, Nokia และ Maersk

ค่าธรรมเนียม
4,800 บาท (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552, (09.00 - 16.00 น.)

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก )

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
public@sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th