หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
วิทยากรฝึกอบรม สถาบัน Adventure based zone
Bookmark and Share

วิทยากรฝึกอบรม สถาบัน Adventure based zone

รายละเอียด
Ab.zone.สถาบันฝึกอบรมพัฒนา บุคคลากร และกิจกรรม ประกอบ
การฝึกอบรม และบริหารงาน อบรมด้วยการเป็น Training
Outsourcing อย่างเต็มรูปแบบ จนถึงการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมด้วย ภายใต้กรอบ
งบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของท่าน


หมวดหมู่
บริหารงานบุคคล
 
วิทยากร
ผศ.ดร.สวัสดิ์ บรรเทิงสุข และทีมงาน Ab.zone.

ค่าธรรมเนียม
0

ระยะเวลา
04/09/09

สถานที่
บางไทร / ศรีราชา / เขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
0873663446
 
ผู้ประกาศ
นิรวิทธ์

ที่อยู่
บ.บางไทร / ศรีราชา / เขาใหญ่

เบอร์โทรศัพท์
0879399319

อีเมล
niravit123@hotmail.com