หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
360 Degree Leader (Copyright JOHN C. MAXWELL in Thai Version)
Bookmark and Share

360 Degree Leader (Copyright JOHN C. MAXWELL in Thai Version)

รายละเอียด
ภาวะผู้นำนั้นไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับไหน ตำแหน่งไหนขององค์กร ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเรา หลังจากการศึกษาวิจัยมาเป็นสิบปีของ John C.Maxwell ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ พบว่าการนิยามผู้นำตามตำแหน่ง หรือลักษณะงานนั้นเป็นคำหมายแบบแคบเท่านั้น และการประเมินภาวะผู้นำที่แท้จริงขององค์กรหนึ่งๆ ก็ยังไม่ได้ขึ้นกับขนาดขององค์กร หรือขนาดของธุรกรรมทางการเงินขององค์กรด้วย หากแต่ขึ้นกับว่าองค์กรนั้นมีจำนวนบุคลากรที่มีภาวะผู้นำอย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และ Maxwell ยังพบอีกว่า 99 % ของผู้นำในองค์กร มาจากผู้บริหารระดับกลาง ไม่ใช่ระดับสูงสุด.......จากหนึ่งในหนังสือภาวะผู้นำที่ขายดีที่สุดในโลก “The 360 ๐ Leader TM ” ของ John C. Maxwell ก็ได้ถูกพัฒนาสู่หลักสูตรผู้นำ 360 องศานี้ ที่จะมุ่งเน้นการยกระดับภาวะผู้นำในตัวท่านที่จะต้องมีต่อบุคคลต่างๆรอบตัว ซึ่งไม่เพียงแต่การมีภาวะผู้นำต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเท่านั้น หากยังหมายรวมถึงผู้บริหารระดับเดียวกัน และสูงกว่าด้วย รวมถึงการเรียนรู้ที่จะเป็นผู้นำที่จะสร้างอิทธิพล และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรเข้าสู่ความสำเร็จ......
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
ความเข้าใจผิดๆ ในเรื่องของภาวะผู้นำ
หลักการพัฒนาภาวะผู้นำ 5 ระดับ (The Five Level of Ledership)
แนวทางการยกระดับภาวะผู้นำในตัวคุณ
สิ่งที่ผู้นำ 360 องศาต้องเผชิญการนำในทุกระดับ
- การนำในตัวคุณ (Leading Yourself)
- ภาวะผู้นำกับผู้ใต้บังคับบัญชา (Leading Down -Followers)
- ภาวะผู้นำกับผู้บริหารระดับเดียวกัน (Leading Across -Peers)
- ภาวะผู้นำกับผู้บริหารในระดับที่สูงกว่า (Leading Up -Superiors)
วิธีการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มภาวะการนำแบบ 360 องศา
การประเมินภาวะผู้นำ 360 องศา
ผู้นำ 360 องศากับการกำหนด Action Plan
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของผู้นำ 360 องศา

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://www.sbdc.co.th/course-now_th.asp?id=1456
--------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด (Contact) :

Strategic Center (ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ)หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ดร. ธีธัช สุขสะอาด อาจารย์ประจำวิชาสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและกรรมการบริหารขององค์การค้า

ค่าธรรมเนียม
9900 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.

สถานที่
-

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th