หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Creativity Course For Executive คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้องค์กร Lateral Thinking
Bookmark and Share

Creativity Course For Executive คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมให้องค์กร Lateral Thinking

รายละเอียด
หลักสูตรสำหรับ"ผู้บริหารยุคใหม่" ซึ่งเป็นหลักสูตรการคิดสร้างสรรค์ระดับโลกที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำ หากผู้บริหารคิดสร้างสรรค์ไม่ออก คิดนวัตกรรมไม่เป็น ไม่คิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ๆถ้าไม่มีใครสั่ง คิดยุทธศาสตร์ใหม่ไม่ได้ คิดติดกรอบเดิมๆ แก้ปัญหาไม่เก่ง

หลักสูตร Latral Thinking จะทำให้บุคลากร
1.คิดสร้างสรรค์ได้ (Creative)
2.คิดนวัตกรรม (Innovative )
3.คิดริเริ่มสร้างสรรค์ สิ่งใหม่ได้โดยไม่ต้องรอให้ใครสั่ง (Initiative)
4.คิดนอกกรอบ(Out-of-the-Box)
5.คิดแผนยุทธศาสตร์(Strategy)
6.คิดแก้ปัญหาได้เก่ง (Creative Problem Solving)
7.ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ได้ (Design)
8.คิดสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ (Make The Impossible Possible.)
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
1. การคิดสร้างสรรค์
(Creative Thinking)

2. การคิดนวัตกรรม
(Innovative Thinking)

3. การคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่
(Initiative)

4. การคิดนอกกรอบ
(Out-of-the-Box Thinking)

5. การคิดแผนยุทธศาสตร์ใหม่ๆ กลยุทธ์ใหม่ๆ
(New Strategy Creation)

6. การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(Creative Problem Solving)

7. การคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และบริการใหม่
(Design Thinking)

8. การคิดให้เป็นไปได้
(Possible Thinking)

กิจกรรม แบ่งออกเป็น
1. หลักการและตัวอย่าง 30%
2. ฝึกคิดและฝึกปฏิบัติโดยตรง 50%
3. สรุปการเรียนรู้ และวางแผน 20%
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน

รูปแบบการสอน
ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบ เพลิน (Plearn =Play+Learn)เพื่อให้ผู้เรียน :
1. ได้ความรู้ครบถ้วน
2. ได้ปรับทัศนคติใหม่
3. เพิ่มทักษะด้วยการฝึกคิดและลงมือปฏิบัติ แบบคิดเดี่ยว คิดเป็นกลุ่ม ทำให้เรียนได้สนุกและได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้น
4. ได้ความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้เรียนเพิ่มขึ้น

สำหรับผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรขององค์กรต่างๆ ได้แก่
1. หลักสูตร วิธีคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้าง นวัตกรรมให้องค์กร (Lateral Thinking)
2. หลักสูตร วิธีคิดปรับปรุงระบบงานและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (Simplicity)
3. หลักสูตร วิธีคิดอย่างเป็นระบบและวางแผนกลยุทธ์แนวสร้างสรรค์ (Six Thinking Hats)
4. หลักสูตร วิธีคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านเพื่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Six Value Medals)
- ผู้เชี่ยวชาญด้านความคิดสร้างสรรค์คนแรกของประเทศไทย
- ผู้คิดค้นหลักสูตร Cresitive Thinking

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download):
http://creativitycenter.co.th
--------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียด (Contact) :

บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด Creativity Center Co.,Ltd.


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
อ.รัศมี ธันยธร
- ผู้อำนวยการ บริษัท ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ จำกัด

ค่าธรรมเนียม
15,900 (ราคานี้ไม่รวม Vat. 7%)

ระยะเวลา
วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2552, 9.00 -16.30 น.

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde ถ.รัชดา

เบอร์โทรศัพท์
02-243-4824-7
 
ผู้ประกาศ
ดุษฎี เรืองศิริ

ที่อยู่
www.creativitycenter.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-243-4824-7

อีเมล
cc@creativitycenter.co.th