หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Managing to High Performance (แนวทางการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ)
Bookmark and Share

Managing to High Performance (แนวทางการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ)

รายละเอียด
ผลงานที่เป็นเลิศ สร้างได้จาก 3 ด้านสำคัญ คือ 1) สร้างจากตัวเอง 2) สร้างจากทีมงาน 3) ต้องรู้จักกลยุทธ์ในการบริหารงาน หลักสูตรนี้จึงได้มุ่งเน้นให้เข้าใจศาตร์และศิลป์ต่างๆ ในการบริหารตนเอง จัดการคน จัดการงาน ให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่หวังทั้งผลงานปัจจุบัน และในระยะยาว ทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการที่น่าสนใจอย่างยิ่งทำให้ทราบว่าผลงานที่เป็นเลิศจะต้องคิดและทำอย่างไร และต้องทราบว่า Driving Factors ที่สำคัญต่างๆ ที่จะทำให้งานเกิดผลสำเร็จคืออะไร ซึ่งเราจะผลักดันปัจจัยนั้นๆ อย่างไร นอกจากนี้ก็ยังจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการผลักดันทีมงานของเราให้เกิดผลงาน ด้วยการใช้เทคนิคการบริหารทีม จิตวิทยาในการบริหารให้ได้ผลงานรวมถึงสามารถที่จะประเมิน Performance ของทีมได้ ท้ายที่สุดหลักสูตรจะว่าด้วยแนวทางการสร้างผลงาน จากการบริหารงานที่ดี วิธีการวางแผนงานและกระบวนการทำงานที่ดี จนถึงการปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานการควบคุมงาน และกลยุทธ์การสร้างผลงานที่เปี่ยมประสิทธิผลในระยะยาว Objective 1) เพื่อเรียนรู้แนวทางการบริหาร และวิธีคิดที่มุ่งเน้นเป้าหมาย เน้นผลงาน 2) เพิ่มพูนทักษะของหัวหน้างาน หรือผู้จัดการในการบริหารผลงานของส่วนงาน 3) เรียนรู้ว่าปัจจัยอะไรบ้าง ที่จะสร้างผลงาน หรือผลการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้น และเราจะผลักดันปัจจัยสู่ความสำเร็จเหล่านั้นอย่างไร 4) เข้าใจหลักการบริหารคน บริหารทีมงาน เพื่อให้ทีมงานของเราสร้างผลงานที่ดี 5) เรียนรู้เทคนิคในการบริหารงาน การควบคุมงาน ให้ได้ผลงานที่เป็นเลิศ 6) ทราบถึงแนวคิดการสร้างผลงานในระยะยาว สู่การปฏิบัติจริง
--------------------------------------------------------------------------------
เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :
ผู้บริหารกับบทบาทในการบริหารผลงาน ทฤษฎี และแนวคิดการบริหารผลงานสู่ความเป็นเลิศ การกำหนดเป้าหมายและการวางแผนงาน การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำกับการสร้างผลงาน บริหารคนอย่างไร ให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ จิตวิทยาการบริหารผลงานของลูกน้อง หลักการสร้างทีมงานที่มีผลงานเป็นเลิศ การ Review Performance ของลูกน้องและทีมงาน เทคนิคการปรับปรุงงาน (Work Improvement Techniques) ควบคุมงานอย่างไร ให้ได้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Result Management) เกณฑ์ในการวัดผลงาน หรือผลการปฏิบัติงาน Performance Measurement การบริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อประสิทธิภาพทาง การแข่งในระยะยาว (Long Term Performance Management)


หมวดหมู่
บริหารจัดการทั่วไป
 
วิทยากร
ดร.ธีธัช สุขสะอาด อาจารย์ประจำวิชาสาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและกรรมการบริหารขององค์การค้าข

ค่าธรรมเนียม
4800 (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
27/08/09 , 9.00 - 16.00 น.

สถานที่
โรงแรม Swissotel Le Concorde (ถ.รัชดาภิเษก )

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
http://www.sbdc.co.th

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 # 15,16

อีเมล
public@sbdc.co.th