หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
พบกับการสัมมนาหลักสูตร..ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ...เพื่อความสำเร็จของทีม (The Art of Sparking Up Team Inspiration for Effective Leader)
Bookmark and Share

พบกับการสัมมนาหลักสูตร..ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ...เพื่อความสำเร็จของทีม (The Art of Sparking Up Team Inspiration for Effective Leader)

รายละเอียด


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ประกอบการที่สนใจ

ความสำคัญ...

การเป็นนักบริหารหรือหัวหน้างานที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูงยิ่ง
ที่สำคัญก็คือ ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) การคิดทางบวก (Positive Thinking)
การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) รวมทั้งการจัดการ EQ อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นแล้ว การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างานยังจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน
โดยหลักก็คือ การบริหารจัดการลดความขัดแย้ง การจุดแรงบันดาลใจให้ทำงานกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ
และสุดท้ายจึงนำมาต่อยอดกับความคิดเชิงบวก พร้อมการมี EQ ที่ทรงพลัง
หลักสูตร "ศิลปะการจุดแรงบันดาลใจสำหรับผู้นำ...เพื่อความสำเร็จของทีม" นี้ จึงเป็นหลักสูตรอันทรงพลังที่จะทำให้ผู้เข้ารับการสัมมนา
มีพลังความคิดที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพในการจัดการชีวิต การดำรงตน รวมถึงการทำงานด้วยความสุขและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน รวมถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและการเป็นผู้นำที่ดีของทีม
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้ทราบวิธีการสร้างกระบวนการคิด สร้างแรงบันดาลใจ และเรียนรู้จิตวิทยาที่จะกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานด้วยใจรัก รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้หลักการของการจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างกระบวนการคิดทางบวก รวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังในการทำงาน
• เพื่อให้ผู้เข้ารับการสัมมนามีแรงจูงใจในการจัดการทุกๆ ด้าน ทั้งนี้เพื่อให้สามารถจูงใจทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน

เนื้อหา

• จุดไฟต่อมพลังหลับ ให้ตื่น พร้อมสร้างพลังใจไม่ท้อถอย
• กระตุกต่อมความคิด พิชิตทุกปัญหา ฝ่าทุกวิกฤต
• สร้างภาวะผู้นำ มุ่งมั่นทำงานเหนือความคาดหมาย
• ทำงานเป็นทีม ด้วยใจรัก ภักดีต่อองค์กร
• จัดการกับความคิด ติดฉลากทางอารมณ์
• รู้ใจคน เข้าใจงาน สื่อสารเป็น
• เข้าใจตนเอง พร้อมปันกำลังใจให้คนอื่น

รูปแบบการสัมมนา....

• เนื้อหา/เทคนิค :: การบรรยาย เชิงปฏิบัติการ สร้างมุมมองใหม่ ๆ ให้กับชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานสู่การประสบความสำเร็จ
• แบบทดสอบ :: บทวิเคราะห์ผู้เข้าอบรม ให้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้น
• Workshop / Focus group :: การประชุมเชิงปฏิบัติการ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในการอบรม ทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงศักยภาพ และกระชับความสัมพันธ์บุคลากรในองค์กร

วิทยากร

ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

• รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ และอาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
• ที่ปรึกษาโครงการ ESSO Challenge บริษัท เอสโซ่ ประเทศไทย
• ประธานผู้สอนหลักสูตร E-Learning ของ สำนักงาน กพร. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)

วันที่จัดสัมมนา วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552

เวลาที่จัดสัมมนา 9.00 - 16.00 น.

สถานที่จัดสัมมนา โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เรสซิเด้น ถนนรัชดาภิเษก

อัตราค่าสัมมนาต่อคน 3,500 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่น

รับส่วนลดทันที 10% เพียง 3,150 บาท (ไม่รวม Vat) ต่อที่นั่ง เมื่อ.....
• สำรองที่นั่งภายในวันที่ 10 กรกฎาคม..ทุกที่นั่ง
• สำรองที่นั่งหลังวันที่ 10 กรกฎาคม 2 -3 ที่นั่งต่อบริษัท...

และพิเศษสุด...
สำรองที่นั่ง 4 ที่นั่ง ฟรี 1 ที่นั่ง ทันที เฉลี่ยเพียง 2,800 บาท (ไม่รวม Vat) ต่อที่นั่ง

“ค่าสัมมนาสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีตอนสิ้นปีได้ 200%”

*******************************************************************

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสัมมนาและบริการอื่นๆ ของเราได้ที่...
People Synergy Learning Center

Telephone : 0-2910-2830, 080-776-4072

Our Email : info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com

Our Upcoming Seminars : www.people-synergy.co.th/plubic

Our Website : www.people-synergy.co.th


People Synergy Learning Center

0-2910-2830, 080-776-4072


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์

ค่าธรรมเนียม
3,500 บาท (ไม่รวม VAT)

ระยะเวลา
23/07/09

สถานที่
โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค เรสซิเด้น ถนนรัชดาภิเษก

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072
 
ผู้ประกาศ
People Synergy Learning Center

ที่อยู่
385/114 Soi Trok-Khaosarn, Techavanich Road, Bang-sue, Bang-sue, Bangkok 10800

เบอร์โทรศัพท์
0-2910-2830, 080-776-4072

อีเมล
info@people-synergy.co.th, peoplesynergy.th@gmail.com