หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Best In Class :Logistics Management
Bookmark and Share

Best In Class :Logistics Management

รายละเอียด
ในโลกยุคปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ล้วนแต่มีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การปรับปรุงผลิตภาพภายใน องค์กร หรือ การลดต้นทุนเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต้องมีการประสานงานที่ดี ระหว่างหน่วยงานคู่ค้า
ดังนั้น โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเป็นยุทธศาสาตร์หนึ่งที่นำมารองรับกับภาวะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่คำนึงถึงการช่วยเหลือ การแบ่งบันข้อมูลสินค้า และการบริการ หรือเรียกว่าเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ
ซึ่งในปัจจุบันองค์กรต่างๆ ทั้งเอกชนและภาครัฐทั้งในและต่างประเทศล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับโลจิสติกส์ และการจัดการโซ่อุปทาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำให้องค์กรปรับเปลี่ยนได้ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการพัฒนาอย่างยั่งยืน“Best In Class : Logistic s Management”


หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:

1. What Is Logistics ?
2. Business Logistics Activities and Operations
3. Roles of Logistics Manager and Specialist
4. Trends and Changes in Logistics Management
5. Strategic Logistics Management
6. KPI for Logistics Management
7. Logistics Outsourcing
8. Intergrating with Supply Chain Management
9. Best Practices in Logistics Management
10. Supply Chain Operation Reference - SCOR Model
11. Workshop

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:

- ผู้บริหาร / ผู้จัดการ
- วิศวกร / หัวหน้างานหมวดหมู่
การส่งออก
 
วิทยากร
ผศ.ดร. อังกูร ลาภธเนศและคณะ

ค่าธรรมเนียม
3000 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
25 มีนาคม 2552 (9:00 - 16:00 น.)

สถานที่
ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช นิคมฯอีสเทริน์ซีบอร์ด จังหวัดระยอง

เบอร์โทรศัพท์
089 445 0123
 
ผู้ประกาศ
บริษัท ลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
บริษัท ลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
089 445 0123

อีเมล
jarununt@luckydragonlogistics.com