หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Lean warehouse management
Bookmark and Share

Lean warehouse management

รายละเอียด
การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost - Effectiveness) เพื่อหนุนเสริมให้ขบวนซัพพลายเชน สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจะทำเช่นนั้นได้งานคลังสินค้า จำต้องมีการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานกันใหม่ โดยกำจัดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า เพิ่ม (Non-Value Adding Activities) และขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าให้หมดไป ซึ่งนี่ก็คือ “แนวคิดแบบลีน” (Lean Concepts) ที่สามารถปรับใช้ได้ดีกับงานคลังสินค้า
โฉมใหม่ของงานคลังสินค้าแบบลีนก็คือการปรับรื้อวิธีการทำงานจากระบบผลัก (Push System) ที่เน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับการไหลเข้าออกของวัสดุและสินค้าในปริมาณมาก ๆ สู่การทำงานในระบบดึง (Pull System) ที่เน้นการทำงานที่กระชับ ตรงความต้องการลูกค้า ทันเวลาพอดี และประหยัด
เรียนรู้แนวทางในการนำเทคนิคแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในงานคลังสินค้าอย่างได้ผลจากการสัมมนาในหลักสูตร

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
*ทำความเข้าใจแนวคิดการผลิตแบบลีน

*หลักการสำคัญของลีน

*เทคนิคและเครื่องมือสำหรับระบบลีน

*งานคลังสินค้าในบริบทดั้งเดิม

*การประยุกต์ระบบลีนมาในงานคลังสินค้า

*การกำจัดความสูญเปล่าในแต่ละจุดของงานคลังสินค้า

*การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกิจการต่าง ๆ ในคลังสินค้า

*เทคนิค 7 ประการเพื่อการรับ-จ่ายสินค้า ที่กระชับ แม่นยำ ทันเวลาพอดี และประหยัด

*Work shop


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
ผศ.ดร. อังกูร ลาภธเนศและคณะ

ค่าธรรมเนียม
3000 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
19 มีนาคม 2552 (9:00 - 16:00 น.)

สถานที่
ศูนย์ฝึกอบรมเหมราช นิคมฯอีสเทริน์ซีบอร์ด จังหวัดระยอง

เบอร์โทรศัพท์
089 445 0123
 
ผู้ประกาศ
บริษัท ลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ที่อยู่
บริษัท ลัคกี้ ดรากอน เทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

เบอร์โทรศัพท์
089 445 0123

อีเมล
jarununt@luckydragonlogistics.com