หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
คลังสินค้า : เทคนิคการจัดระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน รุ่นที่ 12
Bookmark and Share

คลังสินค้า : เทคนิคการจัดระบบเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน รุ่นที่ 12

รายละเอียด
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
หลักการและเหตุผล
เจ้าหน้าที่คลังสินค้าหาสินค้าบางรายการไม่พบ หรือบางครั้งหาสินค้าได้ แต่ใช้เวลานาน หรือหยิบสินค้าโดยไม่จัดระบบก่อนหลัง ทำให้สินค้าไม่มีการเคลื่อนไหว (Dead Stock) ซึ่งส่งผลต่อความเสียหายของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีกำหนดอายุ ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกระจายสินค้าสู่ลูกค้า เกิดความล่าช้า ผิดพลาด สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย หลักสูตรนี้ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:
1. ความสำคัญของการบริหารคลังสินค้า
2. ขั้นตอนของการบริหารคลังสินค้า
3. การบริหารการจัดเก็บ:
? การวางแผนการจัดเก็บ
? การจัดเก็บอย่างมีหลักการ
? ประสิทธิภาพของการจัดเก็บ
4. เทคนิคการจัดการเพื่อให้ทราบปริมาณของคงเหลืออย่างทันกาล (Real Time)
5. การวางระบบให้สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของสินค้า
6. การตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ
7. เทคนิคการเช็คสินค้าคงเหลือโดยไม่ต้องหยุดการเคลื่อนไหว
8. เทคนิคการกระทบยอดเมื่อปรากฏผลต่าง
9. วิธีการจัดการกับสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว (Dead stock)

ใบรับรอง : บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด


หมวดหมู่
บริหารการผลิต
 
วิทยากร
อาจารย์คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

ค่าธรรมเนียม
3,300 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
27-มี.ค.-52

สถานที่
โรงแรมออลซีซั่นส์ โกลด์ออร์คิด (วิภาวดี-สุทธิสาร) กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
0-2615-4477 ถึง 79, 08-5151-2454
 
ผู้ประกาศ
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

ที่อยู่
HIPO Training and Consultancy Co., Ltd.

เบอร์โทรศัพท์
0-2615-4477 ถึง 79, 08-5151-2454

อีเมล
hipotraining@gmail.com, hipo-training@hotmail.com, info@hipotraining.com