หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
5S AuditingTechniques (เทคนิคการตรวจ 5ส) พร้อมฝึกตรวจในพื้นที่จริง
Bookmark and Share

5S AuditingTechniques (เทคนิคการตรวจ 5ส) พร้อมฝึกตรวจในพื้นที่จริง

รายละเอียด
กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ การตรวจ 5ส เป็นเทคนิคหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินกิจกรรม 5ส ไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม 5ส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ และฝึกเทคนิคในการตรวจ 5ส อย่างถูกต้อง

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
- หลักการ และเทคนิคการตรวจ 5ส พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มการตรวจ
- หลักการให้คะแนน การเขียนข้อเสนอแนะ และแนวทางการสรุปผลคะแนน
- ฝึกตรวจพื้นที่ 5ส สถานที่จริง
- สรุป และถาม-ตอบ

Promotion: พิเศษ
สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% เฉพาะเดือนเมษายนนี้ เท่านั้น


หมวดหมู่
คุณภาพและมาตรฐาน
 
วิทยากร
ไม่ระบุ

ค่าธรรมเนียม
3800 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
28 เมษายน 2552

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098
 
ผู้ประกาศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

ที่อยู่
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098

อีเมล
training@ftpi.or.th