หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
Performance Appraisal and Giving Feedback (วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งผลงาน)
Bookmark and Share

Performance Appraisal and Giving Feedback (วิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน และแจ้งผลงาน)

รายละเอียด
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน ตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่างก็ตระหนักดีว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” เป็นกระบวนการบริหารที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร ตลอดจนเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร


ปัจจุบัน พบว่าองค์การต่างๆยังประสบปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานในทางปฏิบัติ เพราะนอกจากการประเมินผลจะไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาพนักงานและหน่วยงานเท่าที่ควรแล้ว ยังจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลากหลาย เช่น การประเมินผลไม่ชัดเจน พนักงานไม่ค่อยยอมรับผลการประเมิน และรู้สึกไม่เป็นธรรม หัวหน้างานลำบากใจ ที่จะแจ้งผลต่อพนักงาน การประเมินมักเน้นแต่เพื่อการปรับเงินเดือน โดยไม่ได้เน้นถึงการนำผลของการประเมินเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และผลการทำงานของผู้ได้รับการประเมินให้ดีขึ้น ช่วยทำให้เขาทราบจุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง อันจะเป็นแนวทางสู่การพัฒนาและปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
- บทบาท หน้าที่ของผู้ประเมินผลและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- หลักเกณฑืในการประเมินผลและการวัดผลสำเร็จของงาน
- หลักและวิธีการประเมินผลงานและการนำผลการประเมินใปใช้ประโยชน์
- การแจ้งผลการประเมิน
- กรณีศึกษา
- สรุป และถาม-ตอบ

คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม:
ผู้จัดการ หัวหน้างาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หรือผู้ที่ต้องทำหน้าที่ประเมินผลงาน

Promotion: พิเศษ
สมัคร 2 ท่าน ท่านที่ 3 ลด 50% เฉพาะเดือนเมษายนนี้ เท่านั้น


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
คุณวิบูลย์ พลพบู วิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

ค่าธรรมเนียม
3500 บาท (ไม่รวม Vat )

ระยะเวลา
24 เมษายน 2552

สถานที่
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส์์

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098
 
ผู้ประกาศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต

ที่อยู่
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เบอร์โทรศัพท์
02-619-5500 ต่อ 451-455 โทรสาร 02-619-8098

อีเมล
training@ftpi.or.th