หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา
พลังบุคลิกภาพภายใน
Bookmark and Share

พลังบุคลิกภาพภายใน

รายละเอียด
วัตถุประสงค์
- เรียนรู้และเข้าใจตนเองมากขึ้น ทั้งในเรื่องทัศนคติ บุคลิกภาพภายในและศักยภาพภายในตัว
- เข้าใจแนวทางในการสร้างแรงขับ และแรงบันดาลใจเพื่อดึงศักยภาพเหล่านั้นมาใช้
- วิธีการในการปรับปรุง และเพิ่มพูนบุคลิกภาพภายใน
- สามารถปรับแนวทางดังกล่าว ประยุกต์ให้เกิดความสำเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวและ ชีวิตการทำงาน

หัวข้อการอบรม/กำหนดการ:
*การปรับทัศนคติ และพร้อมเปิดมุมมองใหม่ให้กับตัวเอง
*เรียนรู้ถึง “แรงขับ” แบบต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเรา และต่อการทำงาน
*กระตุ้นการใช้ศักยภาพภายใน ที่เป็นแรงบันดาลใจออกมาใช้
*กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ และการปรับพลังบุคลิกใหม่จากศักยภาพภายในตน
*การเปิดโอกาสให้มิติชีวิตใหม่ ด้วยการคิดหา รู้สึก และค้นพบสิ่งใหม่ด้วประสบการณ์ของตนเอง

เวลา 09.00-16.00น.


หมวดหมู่
ภาวะผู้นำ-พัฒนาบุคลิกภาพ
 
วิทยากร
ดร. จิตรา ดุษฎีเมธา และอาจารย์ด้านจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค่าธรรมเนียม
4800 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) (ราคานี้ไม่รวม vat 7%)

ระยะเวลา
12/03/09

สถานที่
โรงแรมเรดิสัน(ใต้ทางด่วนพระราม 9 )

เบอร์โทรศัพท์
-
 
ผู้ประกาศ
คุณชญานิน (แนน)

ที่อยู่
-

เบอร์โทรศัพท์
02-559-2146-7 #

อีเมล
public@sbdc.co.th