หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์การส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในรูปแบบต่างๆ แต่กลับมองข้ามแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มต้นจากการค้นให้พบศักยภาพหรือจุดเด่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่มีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดเด่นนั้น การค้นหาศักยภาพในตนเองและพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อควา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ฝึกอบรม,ค้นหาศักยภาพ,จุดเด่น,แบบประเมินจิตวิทยา,วิทยากรอบรม
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 (08.00 – 16.30 น.)
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1