หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
สูตรดังกล่าวจะแจ้งให้ท่านทราบในเรื่องของ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ ข้อกำหนดของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001:2004, การตีความข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO14001:2004, การประเมินลักษณะปัญหาสิ่งแวดล้อมและการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมการปฏิบัติเหมาะสม รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของบุคคลากรในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับข้อกำหนด ISO 14001:2004, โครงสร้างและลำดับของกฎหมายไทย, กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญๆ
คำค้นหา  กฎหมาย สัมนา iso 140001:12004
ระยะเวลา: วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2553 - 08.30 น. - 16.30 น.
 
หลักสูตรนี้มิใช่หลักสูตรในการพัฒนาทักษะด้านการบริการทั่วไป หากแต่เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องรับผิดชอบหรือบริหารงานบริการ (Service Management) ที่มุ่งหวังที่จะเข้าใจลักษณะของงานบริการ และพฤติกรรม ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่องานบริการ เพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพในงานบริการของตนให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มคุณภาพงานบริการด้วยการบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนการสร้างมาตรฐานจากมุมมองลูกค้า (Customer Service Standard) และต้องเห็นถึงปัจจัยสู่ความ สำเร็จของงานบริการทั้งจากภายนอก และภายในองค์
คำค้นหา  คุณภาพ มาตรฐาน การบริการ
ระยะเวลา: วันพุธที่ 3 มีนาคม 2553 (09.00 - 16.00 น.)
 
ในสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบันหลาย ๆ องค์กรจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเองอย่างมาก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ และที่สำคัญ คือ ต้องสามารถตอบสนอง ความต้องการลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจให้มากที่สุด ทำให้ธุรกิจตนดำรงอยู่ได้ และเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันแล้วว่า ISO 9001 เป็นมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบการบริหารคุณภาพ ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวสู่ความมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับของลูกค้าองค์กรมากขึ้น โดยมาตรฐานดังกล่าวนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกประเภทธุรกิจ ไม่ว่าด้านก
คำค้นหา  ISO 9001:2008,มาตรฐาน,ISO 2008,ISO 9001
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2552, 09:00 - 16:00 น.
 
รายละเอียดหลักสูตร: วันนี้สองหลักสูตรคือการออกแบบให้เข้ากับความรู้และทักษะเพื่อให้สามารถตรวจ สอบองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ ISO/TS16949: 2,002 เช่นเสริมของ APQP, PPAP, FMEA, SPC และ MSA. ที่ควรเข้าร่วม? ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการจัดการหรือเข้าร่วมใน ISO/TS16949: 2,002 ภายใน (แรกบุคคล) ตรวจสอบ. หลักสูตรนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่แสวงหาความนับถือยิ่งของวิธีการใน APQP / PPAP / FMEA / SPC และ MSA . ข้อกำหนดเบื้องต้น: ผู้เข้าร่วมทั้งหมดควรมีความเข้าใจพื้นฐานของ ISO/TS16949: 2,00
คำค้นหา  ISO/TS16949’s ISO/TS16949’s,APQP, PPAP, FMEA, SPC,MSA,AIAG,Process Control
ระยะเวลา: วันที่ 21 ธันวาคม - 22 ธันวาคม 2552, 09.00
 
กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ การตรวจ 5ส เป็นเทคนิคหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินกิจกรรม 5ส ไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใ
คำค้นหา  5ส ,เทคนิค , การตรวจ
ระยะเวลา: 28 เมษายน 2552
 
QC STORY : 7 QC Tools (เครื่องมือแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ 7 ชนิด) จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  QC ,Tools , เครื่องมือ,แก้ปัญหา,คุณภาพ
ระยะเวลา: 22-23 เมษายน 2552
 
Quality Control in Practices (การควบคุมคุณภาพเชิงปฏิบัติ) จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  การควบคุมคุณภาพ, ปฏิบัติ, Quality ,Control
ระยะเวลา: 8 เมษายน 2552
 
กิจกรรม 5ส เป็นเรื่องของการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานให้ดีขึ้นและปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นพื้นฐานของกิจกรรมและเทคนิคการเพิ่มผลผลิตอื่นๆ การตรวจ 5ส เป็นเทคนิคหนึ่งในการกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรม 5ส และผลักดันให้ดำเนินกิจกรรม 5ส ไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเทคนิคในการตรวจนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงถึง ทั้งการให้คะแนน การให้คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในกา
คำค้นหา  งานสัมนา ,5ส ,ประเมิน,บริหาร
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2552
 
“ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Leanซึ่
คำค้นหา  งานสัมนา ,Lean,แผนกลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: วันที่ 22-23 เมษายน 2552
 
ในโลกยุคปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ล้วนแต่มีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การปรับปรุงผลิตภาพภายใน องค์กร หรือ การลดต้นทุนเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต้องมีการประสานงานที่ดี ระหว่างหน่วยงานคู่ค้า ดังนั้น โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเป็นยุทธศาสาตร์หนึ่งที่นำมารองรับกับภาวะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่คำนึงถึงการช่วยเหลือ การแบ่งบันข้อมูลสินค้า และการบริการ หรือเรียกว่าเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจ
คำค้นหา  งานสัมนา , Logistics ,กลยุทธ์,การขนส่ง
ระยะเวลา: พุธที่ 25 มีนาคม 2552, 09.00-16.00น.
 
ISO 9000 กับการพัฒนาองค์กรสู่สากล มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization - ISO) เพื่อให้องค์กรต่างๆ ทั่วโลกนำไปใช้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และการดำเนินงานในหน่วยงาน โดยเป็นหลักประกันของการดำเนินงานที่มีคุณภาพ ซึ่งทุกองค์กรสามารถนำไปใช้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในประเภทของกิจการและขนาดขององค์กร ประเทศไทยโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ
คำค้นหา  งานสัมนา , ISO ,ประเมิน,บริหาร
ระยะเวลา: ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552
 
ISO 9000 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบบริหารคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ (Customer Satisfaction) จัดทำขึ้นโดยองค์กรระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ และการนำระบบ บริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง องค์การจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ และทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการตรวจสอบประสิทธิผล และความสอดคล้องของระบบบริหารคุณภาพกับการปฏิบัติงาน หลักส
คำค้นหา  งานสัมนา , ISO ,ประเมิน,บริหาร
ระยะเวลา: วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552 และ วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2552
 
การปฏิบัติงานคลังสินค้ายุคใหม่ต้องการความรวดเร็ว (Speed) คล่องตัว (Agility) แม่นยำ (Accuracy) และประหยัดต้นทุน (Cost - Effectiveness) เพื่อหนุนเสริมให้ขบวนซัพพลายเชน สามารถแข่งขันและขับเคลื่อนสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจะทำเช่นนั้นได้งานคลังสินค้า จำต้องมีการปรับกลยุทธ์ และกระบวนการทำงานกันใหม่ โดยกำจัดกิจกรรมที่ไม่มีมูลค่า เพิ่ม (Non-Value Adding Activities) และขจัดความสูญเปล่า (Waste) ในทุกจุด ทุกพื้นที่ของคลังสินค้าให้หมดไป ซึ่งนี่ก็คือ “แนวคิดแบบลีน” (Lean Concepts) ที่สามารถปรับใ
คำค้นหา  งานสัมนา , LEAN ,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 19 มีนาคม 2552, 09.00-16.00น.
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด