หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ประโยชน์ที่จะได้รับ 1.การเลือกวิธีการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับวิธีการจัดเก็บ เมื่อใดจะเก็บเป็น”กระดาษ” และเมื่อใดควรจะเก็บเป็นไฟล์ 2.วิธีการดูแลเอกสารที่จัดเก็บให้หาได้ง่าย ลดเวลาการทำงานที่สูญเสียไปกับการ”หาเอกสารไม่เจอ” หรือ เจอแล้วแต่ไม่แน่ใจว่า Update หรือไม่ 3.หลักในการเก็บ และทำลายเอกสาร เพื่อไม่ให้มีปัญหา “ขยะล้น” หรือไม่มีที่เก็บ หรือเก็บเอกสารที่ไม่เป็นประโยชน์ไว้มากจนหาเอกสารไม่พบ 4.การเก็บ Email และเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์บนอินเตอร์เน็ตให้เป็นระเบียบ หาง่ายและใช้ประโยชน์ได้เต
คำค้นหา  การจัดเก็บเอกสาร
ระยะเวลา: 11 มิถุนายน 2556
 
Professional Administrative (เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชี จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  ประสิทธิภาพ , การบริหารงาน, ธุรการ ,Administrative
ระยะเวลา: 9 เมษายน 2552
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นนักบริหาร เลขานุการ ทีมนักขาย ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสาร ได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีและฝึกปฏิบัติการสื่อสารในการเข้าถึงลูกค้าด้วยการสื่อสารทางจดหมายและอีเมล์ รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ทางธุรกิจที่จำเป็นอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเคล็ดลับอื่นๆ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง วัตถุประสงค์: 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักการและเทคนิคกา
คำค้นหา  การเขียนจดหมาย ,อีเมล์ ,การเขียนบันทึกจดหมาย ,จดหมาย ,เอกสาร
ระยะเวลา: 29-มี.ค.-52
 
วิธีการ ด้วยการสร้างบรรยากาศให้เกิดการพัฒนาทัศนคติและทักษะในการสื่อสาร ด้วยการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ อภิปราย ภาพยนตร์ บทสรุป ระดมสมอง กิจกรรมกลุ่ม เกม ฝึกปฏิบัติ ในลักษณะ Motivational Training คุณสมบัติผู้เข้าฝึกอบรม: บุคลากรทุกท่านในองค์กร เพื่อการทำงานและการประสานงานที่ดี
คำค้นหา  เทคนิค, การสื่อสาร, สื่อความ
ระยะเวลา: อังคารที่ 21 เมษายน 2552
 
จาการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว เนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่บริหารและจัดเก็บเอกสารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในหลักการบริหารและการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง การจัดเก็บจึงถือตามประสบการณ์ ความเข้าใจและความสะดวกของแต่ละคนเป็นหลัก ขาดระบบการจัดเก็บที่จะช่วยค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว และขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุม และยิ่งหากหน่วยงานได้ขยายมากขึ้น ทำให้เอกสารเพิ่มขึ้นการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ สลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาในการจัดเก็บดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรง ขา
คำค้นหา  งานเอกสาร , จัดเก็บ ,ประสิทธิภาพ ,บริหารงานเอกสาร
ระยะเวลา: อังคารที่ 17 มีนาคม 2552
 
เลขานุการ หรือ ผู้ช่วยผู้บริหาร เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ เสมือนเป็นมือขวาของผู้บริหารเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ในยุคปัจจุบันเลขานุการ ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ช่วยผู้บริหารที่มีบทบาทและความสำคัญมากขึ้น และมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าก็ยิ่งมีมากขึ้น เนื่องจากทำงานใกล้ชิดผู้บริหารรู้ขอบข่ายงานที่กว้าง รอบด้าน ถ้าทำหน้าที่ได้อย่างครบถ้วน เชิงรุก และเป็นที่ยอมรับของเจ้านาย ก็ย่อมที่จะมีโอกาสในการเจริญก้าวหน้าต่อไปในอน
คำค้นหา  งานสัมนา , เลขานุ ,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: รุ่น 1 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552,รุ่น 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2552,รุ่น 3 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2552, 08.30 - 16.00 น.
 
วัตถุประสงค์ … เพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายรวมขององค์กร ด้วยการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
คำค้นหา  งานสัมนา ,ประสานงาน,หน่วยงาน,งาน,กลยุทธ์,บริหาร,แนวคิด
ระยะเวลา: วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00
 
ถ้ากล่าวถึงงานธุรการแล้ว คงมีหลายคนที่ไม่ให้ความสำคัญและมองว่างานธุรการส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ซ้ำซาก จำเจ บางคน มองว่างานธุรการจะทำให้งานของตนเกิดความล่าช้า และมีระเบียบ ขั้นตอนมาก อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับ บริษัท ถ้าเทียบกับฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด เพราะแท้จริงแล้วงานธุรการเป็นงานที่มีความสำคัญมาก ซึ่งจะเห็นได้ จากที่ทุกบริษัทจะต้องมีฝ่ายธุรการคอยสนับสนุน ช่วยเหลือ (Support) การทำงาน จัดการเรื่องอุปกรณ์สำนักงาน ดูแลเรื่องการ เบิกจ่ายพัสดุ
คำค้นหา  งานสัมนา ,งานธุรการ,การบริหารงาน,ระบบงาน,การจัดระเบียบงาน
ระยะเวลา: รุ่นที่ 1 วันที่ 9 เมษายน 2552,รุ่นที่ 2 วันที่ 7 สิงหาคม 2552,รุ่นที่ 3 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552, 08.30 - 16.00 น.
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด