หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสาร L/C (Letter of Credit) ในการค้าระหว่างประเทศ แม้ว่าคู่ค้าในการส่งออกและนำเข้าสามารถจะชำระเงินระหว่างกันได้หลายรูปแบบ แต่ที่นิยมกันมากที่สุด ก็คือการชำระเงินด้วยกระบวนการ L/C ซึ่งต้องให้ความสำคัญกับการซื้อขายเอกสารทางการค้ามากกว่าการมุ่งเน้นที่ตัว สินค้า พิธีการปฏิบัติในการจัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะต้องมีการตัดสินผิดถูกกันด้วยกฎระเบียบที่ตราออกมาจากสภาหอการค้า ระหว่างประเทศ (International Chamber of Commerce - ICC) ไม่ใช่ตัดสินกัน
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ,การทำ L/C,อบรม letter of Credit
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
INCOTERMS 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010(ปรับปรุงใหม่) เพื่อสามารถจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง วิทยากร อ.วัชระ ปิยะพงษ์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจระหว่างประเทศ อดีต ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธ.กรุงเทพ จำกัด(มหาช
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ,อบรม Incoterms, ความรู้ incoterms
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
เจาะประเด็นกฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ, อบรมกฎหมายศุลกากร, smartlifecenter
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
เจาะลึก UCP600 & Letter of Credit(L/C) Letter of Credit เป็นเครื่องมือที่นิยมใช้เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าของผู้ซื้อ ขณะเดียวกันผู้ขายก็พึงพอใจถ้าได้รับการชำระเงินด้วย L/C ที่ผู้ซื้อเปิดมาให้ เพราะผู้ขายทราบดีว่า ถ้าผู้ขายส่งสินค้าออกแล้วได้จัดทำเอกสารตามเงื่อนไขของ L/C นั้น ได้ถูกต้องครบถ้วน ผู้ขายย่อมได้รับการชำระเงินแน่นอนจากธนาคารผู้เปิด Letter of Credit แม้ว่าผู้ซื้อจะไม่ชำระก็ตาม ผู้ซื้อ ผู้ขาย ธนาคารผู้เปิด L/C ธนาคารผู้รับซื้อเอกสารจากผู้ขาย ต้องเข้าใจเงื่อนไขใน L/C อย่างชัด
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ, อบรม L/C, อบรม UCP, smartlifecenter,จัดทำ L/C
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ จัดอบรม "INCOTERMS 2010 ใหม่ และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ" สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010(ปรับปรุงใหม่) เพื่อสามารถจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาหลักสูตร 1. สาระสำคัญของเอกสารสำคัญการค้าระหว่างประเทศ 2. เงื่อนไขการ
คำค้นหา  incoterm,incoterms, incoterm 2010, incoterms 2010,อบรม incoterms 2010,อบรม incoterm,เนื้อหา incoterm,incoterm คือ,สัมมนา inco
ระยะเวลา: 18/1/11
 
สมาร์ทไลฟ์เซ็นเตอร์ จัดอบรม "Incoterms 2010 ใหม่" สภาหอการค้าระหว่างประเทศ(International Chamber of Commerce) ได้มีการปรับปรุง INCOTERMS เป็น INCOTERMS 2010 ซึ่งจะเริ่มใช้ 1 มกราคม 2554 ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องในการซื้อ-ขายระหว่างประเทศ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะ ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ Incoterms 2010 ใหม่ เพื่อสามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาหลักสูตร 1.ความสำคัญของ Incoterms (International Commercial Terms) 2.การเปลี่ยนแปลง Incoterms 2010 Rules จาก 14 Terms เหลือ 11 Terms
คำค้นหา  incoterm,incoterms, incoterm 2010, incoterms 2010,อบรม incoterms 2010,อบรม incoterm,เนื้อหา incoterm,incoterm คือ
ระยะเวลา: 14/1/11
 
การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms 2000 ในการค้าขายนั้น เมื่อมีการซื้อ-ขาย ย่อมมีการตกลงกันในเรื่องวิธีชำระเงินค่าสินค้า การค้าระหว่างประเทศก็เช่นกัน ผู้นำเข้า-ส่งออกจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ใดที่จะสามารถนำมาใช้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการจ่าย การรับเงินในการซื้อและการขาย ภายใต้เงื่อนไขในเรื่องสัญญา ข้อตกลง วิธีการ ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน การขนส่ง คุณภาพของคู่ค้า หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสมและได้เปรียบในเชิงการค้า วิทยากร
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,Incoterms2000,Incoterms,การทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
สิทธิประโยชน์ทางศุลกากร และ ข้อควรระวังการปฏิบัติพิธีการศุลกากร e-Export ในปี 2010 ผู้ประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจระเบียบปฏิบัติด้านพิธีการศุลกากรและกฎหมายเป็นอย่างดี เพื่อให้การผ่านพิธีการศุลกากรและการดำเนินการเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายและป้องกันความเสียหายจากความผิดพลาดในการเสียภาษี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องการเสียภาษี และพิธีการศุลกากรส่งออกระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Export) แบบใหม่ ตลอดจนแนวทางการใช้สิทธิพิเศ
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,e-Export,พิธีการศุลกากร,สิทธิประโยชน์ศุลกากร,การค้าระหว่างประเทศ
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมู่บ้านจัดสรร ที่ดินเปล่า และคอนโดมิเนียม สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องดำเนินการขออนุญาตจัดสรรที่ดินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเปล่า หมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมกับกรมที่ดินก่อน ซึ่งต้องมีขบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตกันหลายขั้นตอน และบุคลากรหลายฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ทำให้การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดินต้องล่าช้าออกไป ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบผังที่ดินไป หรือมีผลกระทบกับยอดขายโครงการ หรือแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะออกใบอนุญาตจัดสรรได้ ทำให้อาจเกิดการเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อโครงการได้
คำค้นหา  อบรม, สัมมนา, จัดสรรที่ดิน, ใบอนุญาต, บ้านจัดสรร, นิติบุคคล, บริหารงานคอนโดมิเนียม, อสังหาริมทรัพย์, กฎหมาย, พัฒนาโครงการ, หม
ระยะเวลา: 16/06/10
 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการ บริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะงานด้านบัญชี เพื่อให้การดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามข้อกำหนดด้านกฎหมาย จึงจะทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง
คำค้นหา  หลักการบัญชี, บัญชีอสังหาริมทรัพย์, บัญชีรับเหมาก่อสร้าง, ภาษี, การเงิน, อบรม, สัมมนา, ก่อสร้าง, บริหารบัญชี, วางแผนภาษี,ภาษี
ระยะเวลา: 3 กรกฎาคม 2553 - 3 กรกฎาคม 2553
 
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก การประกอบธุรกิจระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการนำเข้าและส่งออกรวมทั้งการซื้อขายสินค้านั้น มีวิธีการชำระเงินได้หลายวิธี แต่วิธีการซื้อขายที่ผู้นำเข้าและส่งออกนิยมใช้คือ ให้ธนาคารเป็นสื่อกลางโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ประกอบการในเรื่องของการชำระเงินและการได้รับสินค้าอย่างครบถ้วนและถูกต้องแต่ยังมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารเงื่อนไขและวิธีปฏ
คำค้นหา  สัมมนา,อบรม,รับจัดสัมมนา,รับจัดอบรม,องค์กร,พัฒนาองค์กร,พัฒนาบุคคล,นำเข้า-ส่งออก,การขาย,การตลาด,import,export,L/C,LC,Letter of
ระยะเวลา: วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms 2000 ในการค้าขายนั้น เมื่อมีการซื้อ-ขาย ย่อมมีการตกลงกันในเรื่องวิธีชำระเงินค่าสินค้า การค้าระหว่างประเทศก็เช่นกัน ผู้นำเข้า-ส่งออกจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ใดที่จะสามารถนำมาใช้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการจ่าย การรับเงินในการซื้อและการขาย ภายใต้เงื่อนไขในเรื่องสัญญา ข้อตกลง วิธีการ ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน การขนส่ง คุณภาพของคู่ค้า หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสมและได้เปรียบในเชิงการค้า วิทยากร
คำค้นหา  สัมมนา,อบรม,รับจัดสัมมนา,รับจัดอบรม,องค์กร,พัฒนาองค์กร,พัฒนาบุคคล,นำเข้า-ส่งออก,การขาย,การตลาด,import,export,incoterms
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 21 พฤษภาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
เจาะลึก L/C & UCP600 Letter of Credit (L/C) เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าที่ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องเข้าใจเงื่อนไขของ L/C เพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่ค้า เพราะมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ฝ่ายใดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น และโดยเฉพาะ L/C ที่ต้องใช้คู่กับ UCP600 เป็นข้ออ้างอิง ที่ออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค. 2550 ที่มีทั้งหมด 39 มาตรา หากท่านเข้าสัมมนาในหลักสูตรนี้ท่านจะได้ศึกษาเนื้อหาของ L/C อย่างละเอียดและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติใหม่ (UCP60
คำค้นหา  สัมมนา, อบรม, รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, องค์กร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาบุคคล, นำเข้า-ส่งออก, การขาย, การตลาด
ระยะเวลา: วันอังคาร ที่ 11 พฤษภาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
กฎหมายศุลกากร และการโต้แย้งสิทธิกรณีศุลกากรตรวจสอบ กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง
คำค้นหา  สัมมนา, อบรม, รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, องค์กร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาบุคคล, นำเข้า-ส่งออก, การขาย, การตลาด
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ เป็นการคืนค่าภาระภาษีอากรสำหรับวัตถุดิบที่นำเข้า ได้แก่ อากรขาเข้า ค่าธรรมเนียมภาษีอื่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีมหาดไทย ที่ผู้นำเข้าได้เสียหรือวางประกันไว้ขณะนำเข้า เมื่อได้นำวัตถุดิบไปผลิต ผสม ประกอบหรือบรรจุเป็นสินค้าส่งออก จะได้รับการคืนอากรโดยจะคำนวณค่าภาษีอากรที่คืนให้ตามสูตรการผลิต ซึ่งมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข เอกสาร ขั้นตอนกระบวนการที่ผู้ปฏิบัติต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อสามารถจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย เนื้อหาหลักสูตร 1. การขอคืนภาษ
คำค้นหา 
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2552
 
จัดโดย: E-Business Plus Co.,Ltd. บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาพร้อมสาธิต ระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป BusinessPlus Payroll และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำระบบเงินเดือนพนักงานจากผู้มีประสบการณ์ และทีมงานผู้พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนโดยตรง ฟรี! เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 12.45 น – 13.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟังการสัมมนา และเชิญชมการสาธิตโปรแกรมที่บูธ 13.30 น. – 14.30 น. การบรรยาย ระบบโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปเพื่อช่วยงานฝ่ายบุคคลและผู้บริหาร 14.3
คำค้นหา  เงินเดือน,pay,ปรึกษา
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 8 ตุลาคม 2552, 12.45 - 16.30น
 
กรมศุลกากรได้กำหนดกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออกไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเข้า-ส่งออกสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นผู้ประกอบการจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก เพื่อจะช่วยให้สามารถลดหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากการกระทำผิดกฎหมายได้ เพราะการกระทำผิดที่เกิดจากความไม่รู้หรือไม่เจตนาย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการโดยตรง
คำค้นหา  ศุลกากร,FAT,FTA, AFTA , JTEPA, WTO,กฎหมายศุลกากร,พระราชบัญญัติศุลกากร
ระยะเวลา: เสาร์ ที่ 17 ตุลาคม 2552, 08.30 - 16.30 น.
 
โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พบกับวิทยากรมากประสบการณ์ของแวดวงกองทุนรวม ได้แก่ ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร – ประธานชมรมคนออมเงิน ดร.วิน อุดมรัชตวนิชย์ - ผู้จัดการกองทุนอาวุโส บลจ. แอสเซทพลัส คุณศุภมาศ พยัคฆพันธ์ - Fund SuperMart Analyst บล. ฟิลลิป ดำเนินการเสวนาโดย ผู้ดำเนินรายการจาก Money Channel ลงทะเบียน/สำรองที่นั่งได้ที่:สำรองที่นั่งได้ฟรี S-E-T Call Center โทร. 0 – 2229 – 2222 Phillip Fund SuperMart โทร. 0- 2635 – 1718
คำค้นหา  ลงทุน ,กองทุนรวม ,หลักทรัพย์
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 12 กันยายน 2552, 09.00 – 12.00 น.
 
พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ ปี 2007(Harmonize 2007) กรมศุลกากรได้บังคับใช้พิกัดศุลกากรระบบฮาร์โมไนซ์ (HS 2007) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงแม้ว่าจะได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากรที่จำแนกประเภทของสินค้าอย่างละเอียด แต่ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกยังประสบปัญหาการเข้าพิกัดอัตราศุลกากรไม่ถูกต้อง เพราะสินค้าบางชนิดที่มีลักษณะก้ำกึ่งในการจัดพิกัดอัตราศุลกากร อาจทำให้เข้าพิกัดไม่ถูกต้อง ทำให้การคำนวณภาษีไม่ถูกต้องไปด้วย การทำงานล่าช้าและเกิดความเสียหายตามมาได้ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเ
คำค้นหา  พิกัดศุลกากร,ฮาร์โมไนซ์,Harmonize, Harmonize 2007
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 10 ตุลาคม 2552
 
กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าและการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร(Rules of Origin ) ผู้ประกอบการมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องเรียนรู้เรื่องการกำหนดถิ่นกำเนิดสินค้าของสินค้าที่ผลิตและส่งออกไปขาย เนื่องจากภายในปี 2555 อาเซียนจะมีการนำระบบ Self Certification(ระบบการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าโดยผู้ส่งออก) ซึ่งผู้ส่งออกจะต้องมีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานราชการ การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าดังกล่าวส่วนใหญ่จะให้รับรองลงใน Invoice แทนการรับรองในใบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของทางราชการ
คำค้นหา  rules of origin,ถิ่นกำเนิด,ถิ่นกำเนิดสินค้า,Rules of Origin,ภาษีศุลกากร,สิทธิทางศุลกากร,ศุลกากร
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2552
 
การจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศและ Incoterms 2000 ในการค้าขายนั้น เมื่อมีการซื้อ-ขาย ย่อมมีการตกลงกันในเรื่องวิธีชำระเงินค่าสินค้า การค้าระหว่างประเทศก็เช่นกัน ผู้นำเข้า-ส่งออกจะมีวิธีการหรือกลยุทธ์ใดที่จะสามารถนำมาใช้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับการจ่าย การรับเงินในการซื้อและการขาย ภายใต้เงื่อนไขในเรื่องสัญญา ข้อตกลง วิธีการ ความเสี่ยง อัตราแลกเปลี่ยน การขนส่ง คุณภาพของคู่ค้า หลักสูตรนี้จะทำให้ผู้นำเข้า-ส่งออก สามารถเลือกวิธีการชำระเงินที่รัดกุม เหมาะสมและได้เปรียบในเชิงการค้า วิทยากร
คำค้นหา  Incoterm,Incoterms,เอกสารการค้า,เอกสารการค้าระหว่างประเทศ,การค้าระหว่างประเทศ,การชำระเงินการค้าระหว่างประเทศ
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 23 กันยายน 2552
 
เจาะลึก L/C & UCP600 Letter of Credit (L/C) เป็นเครื่องมือในการชำระค่าสินค้าที่ผู้นำเข้า-ส่งออกต้องเข้าใจเงื่อนไขของ L/C เพื่อไม่ให้เสียเปรียบคู่ค้า เพราะมีค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมเกิดขึ้น ฝ่ายใดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น และโดยเฉพาะ L/C ที่ต้องใช้คู่กับ UCP600 เป็นข้ออ้างอิง ที่ออกโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.ค.2550 ที่มีทั้งหมด 39 มาตรา หากท่านเข้าสัมมนาในหลักสูตรนี้ท่านจะได้ศึกษาเนื้อหาของ L/C อย่างละเอียดและสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติใหม่ (UCP600)ทำให
คำค้นหา  UCP600,L/C,การค้าต่างประเทศ,การชำระเงิน
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2553
 
การบริหารจัดการและการรักษากำไรให้ยั่งยืนได้ในระยะยาว สิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุด ก็คือการที่เราจะต้องรู้และตัดสินใจทำ ด้วยกลยุทธ์ตลาดที่ถูกต้อง ต่อกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าของเรา อย่างไรก็ ตามความสลับซับซ้อน ย่อมเกิดขึ้นได้ หากเราไม่สามารถแยกแยะลูกค้า พื่อนำมาจัดการได้อย่างเป็นระบบจากลูกค้าที่หลากหลายSegment ลูกค้าที่สร้างกำไรอย่างเป็นกอบเป็นกำ ลูกค้าที่สร้างกำไรในระยะสั้น ดังนั้นเราควรจะมีโปรแกรมการบริหารจัดการลูกค้า ในทาง การตลาดอย่างไร ? Objective 1) เข้าใจวิถีทางการตลาดในยุค Customer Centric ท
คำค้นหา  เพิ่มกำไร ,บริหารจัดการลูกค้า, ลูกค้าสัมพันธ์ ,Customer Centric, CRM, กลยุทธ์
ระยะเวลา: วันพุธที่ 9 กันยายน 2552, 9.00 - 16.00 น.
 
ผู้ประกอบกิจการบางส่วนอาจยังไม่ทราบว่า สภาพการจ้าง นั้นครอบคลุมถึงเรื่อง”ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน” ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และครอบคลุมถึงเรื่อง”ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับล้วนกล่าวถึง ค่าจ้างและสวัสดิการที่ลูกจ้างได้รับจากนายจ้าง ความรับผิดชอบของนายจ้างที่มีต่อ “สภาพการจ้าง” ดังกล่าว ต้องปฏิบัติอย่างไรและมีขอบเขตเพียงใด การจ้างเหมาค่าแรง มีองค์ประกอบที่เป็นทั้งสัญญาจ้างทำของและสัญญาจ้างแรงงาน จะบริหารจัดการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้
คำค้นหา  งานสัมนา , ภาษี ,ลูกจ้าง
ระยะเวลา: รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 21 เมษายน 2552 , 09.00-16.00 น.
 
ค่าสัมมนาอัตราพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ชำระก่อนการสัมมนา (สมาชิก/CPD/TA) 4,173.00 บาท ชำระหน้างานสัมมนา 5,243.00 บาท อัตราค่าสัมมนา: ค่าสัมมนา (กรุณาชำระเงินก่อนการสัมมนา 7 วันทำการ) ชำระก่อนการสัมมนา (สมาชิก/CPD/TA) 3,900+VAT 273 = 4,173 บาท ชำระหน้างานสัมมนา 4,600+VAT 322 = 4,922 บาท (รวมเอกสารประกอบการสัมมนา ชา-กาแฟ อาหารว่าง 3 มื้อ และ อาหารกลางวัน 1 มื้อ)
คำค้นหา  งานสัมนา,ภาษี,สรรพากร
ระยะเวลา: วันที่ 3 - 4 เมษายน 2552, วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2552, 09.00-16.30 น.
 
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ "ภาษีและเทคนิคการวางระบบการเงิน สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน Cashier" ฟรี!!! ทันที หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เจ้าหน้าที่การเงิน พลาดไม่ได้ 1. การออก-รับเอกสารการเงิน เช่น ใบรับเงิน ใบเสร็จขรับเงิน ใบส่งมอบเช็ค 2. ปัญหาการเป็นผู้รับใบเสร็จรับเงิน 3. ข้อควรระวังในการออกใบเสร็จรับเงินของเจ้าหน้าที่การเงิน ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ที่เจ้าหน้าที่การเงิน ไม่ควรพลาด 1. ใครคือผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ที่ต้องถูกหักภาษี ณ ที
คำค้นหา  งานสัมนา ,ภาษี ,แคชเชียร์, การเงิน
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 28 มีนาคม 2552, 09.00-16.30น.
 
ระวัง!!! ถ้าคุณถูกขอให้เพิ่มยอดขาย ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม เข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในหลักสูตร"การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ที่มักถูกสรรพากรประเมิน" หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 1. หลักเกณฑ์การรับรู้รายได้ของนิติบุคคล 2. หลักเกณฑ์เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 3. ความแตกต่างของการรับรู้รายได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม - ซื้อมาขายไป - ขายส่งออก, EPZ, เขตนิคมอุตสาหกรรม - ฝากขาย ตั้งตัวแทนเพื่อขาย 4. การรับรู้รายได้ การส่งออกและการเสียภาษีม
คำค้นหา  งานสัมนา , ภ.ง.ด. , สรรพากร
ระยะเวลา: อังคารที่ 31 มีนาคม 2552, 09.00 - 16.30 น.
 
หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้ประกอบการ เตรียมตัวเพื่อที่จัดทำหรือตรวจเอกสารได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ เป็นการลดความเสี่ยงในเรื่องปฏิเสธการชำระเงิน ในการลดภาระข้อขัดแย้งในเรื่องเอกสารเพื่อลดค่าใช้จ่าย รวมถึงการเตรียมพร้อมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในการนำเข้า หรือส่งออกสินค้า ตลอดจนเงื่อนไขการชำระเงินของสถาบันการเงินอย่างได้ผล เมื่อจบการอบรมผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ในเรื่องนี้ให้เกิดผลดีต่อธุรกิจได้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์: 1. เพื่อสร้างความรู้ค
คำค้นหา  งานสัมนา , UCP 600 ,เครดิต
ระยะเวลา: อังคารที่ 31 มีนาคม 2552
 
สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับหนังสือ "คำอธิบายภาษีเงินได้ระหว่างประเทศและอนุสัญญาภาษีซ้อน" มูลค่า 700 บาท เขียนโดย อ.ธนภณ แก้วสถิตย์ ฟรี!!! ทืนที หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 1. โครงสร้างของอนุสัญญาภาษีซ้อน 2. ความสัมพันธ์ของ "ถิ่นที่อยู๋" กับ "สถานประกอบการถาวร" 3. "สถานประกอบการถาวร" มีความสำคัญอย่างไร 4. 3 A ในการพิจารณาสถานประกอบการถาวร (PE) 5. ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อน 6. เทคนิคการอ่านอนุสัญญาภาษีซ้อน 7. สำนักงานตัวแทน กับสำนักงานสาข
คำค้นหา  งานสัมนา , อนุสัญญา ,ภาษี, ภาษีซ้อน
ระยะเวลา: ศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2552, 09.00-16.30 น.
 
ค่าสัมมนาอัตราพิเศษ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ชำระก่อนการสัมมนา (สมาชิก/CPD/TA) 10,700.00 บาท ชำระหน้างานสัมมนา 16,050.00 บาท หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: วันที่ 1 * การวิเคราะห์งบการเงินสมัยใหม่ (Modern Financial Statement Analysis) - ความแตกต่าง งบการเงินแบบใหม่ VS แบบเดิม? -จำนวนงบการเงินที่แตกต่างกันระหว่างห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน VS บริษัทจำกัด VS บริษัทมหาชนจำกัด -เจาะลึกชื่อบัญชีที่สำคัญ และสิ่งที่ต้องระมัดระวังต่อการแปลความหมาย เช่น ประมาณการหนี้สิน เป็นต้น
คำค้นหา  งานสัมนา , บัญชี , บริหาร
ระยะเวลา: วันที่ 25 - 28 มีนาคม 2552, วันที่ 24 - 27 มิถุนายน 2552 , 09.00-16.30 น.
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด