หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หลักสูตรอบรม การบริหารลูกค้ารายสำคัญระดับองค์กร (Key Account Management Strategy) วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถาม / ส่งใบสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณไกรสร โทร. 02-345-1117, 086-329-1977 E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot.fti@gmail.com, kraisons@off.fti.or.th, kraison.fti@gmail.com, bmatchingfti@gmail.com Website : http://ftimatching.
คำค้นหา  อบรม, อบรมการบริหารลูกค้า, การบริหารลูกค้า, ลูกค้าสำคัญ, องค์กร, Key Account
ระยะเวลา: 13/09/12
 
ในปัจจุบันองค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรเป็นหลัก จนบางครั้งอาจลืมมองว่า ความสำเร็จขององค์การไม่ได้เกิดจากการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน นั่นคือ ปัจจัยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการลงมือกระทำหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีและจะนำไปสู่การสร้างผลงานที่ดีขึ้น รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น องค์การ จึงควรหันมามุ่งเน้นที่การพัฒนาโดยเริ่มต้นจาก "สภาว
คำค้นหา  ฝึกอบรม,จิตวิทยาเชิงบวก,ความสุข,วิทยากรอบรม
ระยะเวลา: วันและเวลาการอบรม : วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 (08.00 – 16.30 น.)
 
ปัจจุบันการบริหารจัดการองค์การส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จและการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมุ่งเน้นที่จะส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรในรูปแบบต่างๆ แต่กลับมองข้ามแนวคิดในการพัฒนาบุคลากรโดยเริ่มต้นจากการค้นให้พบศักยภาพหรือจุดเด่น ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่มีแตกต่างกันในแต่ละบุคคล แล้วจึงเริ่มพัฒนาจากจุดเด่นนั้น การค้นหาศักยภาพในตนเองและพัฒนาให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลต่อควา
คำค้นหา  ฝึกอบรม,ค้นหาศักยภาพ,จุดเด่น,แบบประเมินจิตวิทยา,วิทยากรอบรม
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2555 (08.00 – 16.30 น.)
 
Training & Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาองค์กร จากความขัดแย้ง กำหนดการและใบสมัคร คลิกที่นี่ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 2 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ** ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประมวลรัษฎากร ฉบับที่ 437 ** ติดต่อสอบถาม / สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ คุณพรพจน์ โทร. 02-345-1180, 086-329-1976 คุณกานต์ โทร. 02-345-1115, 086-329-1978 คุณนราธิป โทร.02-345-1125 E-mail : phornphotc@off.fti.or.th, phornphot
คำค้นหา  พัฒนาองค์กร, Conflict
ระยะเวลา: 02/08/11
 
ในปัจจุบัน องค์การส่วนใหญ่มุ่งเน้น ส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถในการทำงานให้กับบุคลากรเป็นหลัก จนบางครั้งอาจลืมมองว่าความสำเร็จขององค์การไม่ได้เกิดจากการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน นั่นคือ ปัจจัยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อการลงมือกระทำหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมไปในทางที่ดีและจะนำไปสู่การสร้างผลงานที่ดีขึ้น รวมถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ดังนั้น องค์การ จึงควรหันมามุ่งเน้นที่การพัฒนาโดยเริ่มต้นจาก “สภาวะจ
คำค้นหา  ฝึกอบรม,จิตวิทยาเชิงบวก,ความสุข
ระยะเวลา: รอบแรก:วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2554 (08.30-17.30 น.) รอบสอง:วันพุธที่ 27 กรกฏาคม 2554 (08.30 -17.30 น.)
 
การบริหารคนเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะในการที่จะให้ผู้อื่นทำตามที่หัวหน้า กำหนดหรือต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้นการบริหารงานที่จะสัมฤทธิ์ผลหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนให้สามารถดำเนินงานด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะบริหารงาน บริหารคน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่คงจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยา มนุษย์สัมพันธ์ รวมทั้งศาสตร์และประมุขศิลป์ในการที่จะให้คนในองค์กรเห็นพ้องต้องกันและสอด คล้องในการที่จะร่วมคิด ร่
คำค้นหา  การสร้างทีม การอบรม
ระยะเวลา: วันที่ ศุกร์ 24 กันยายน 2553 - 9:00-16:30 น
 
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ Key Benefit... - เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน - จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง - ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน - สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมง
คำค้นหา  อบรม จิตวิทยา แรงจูงใจ
ระยะเวลา: วันที่ 16 มิถุนายน 2553
 
"เข้าใจลักษณะของคนแบบต่างๆและเรียนรู้จิตวิทยาการบริหารคนในแต่ละประเภท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน หากเราเชื่อว่าคนเราแต่ละคนแตกต่างกันเช่นนั้นแล้วเราควรบริหารคนแบบเหมือนๆ กันหรือไม่" หากเราเชื่อว่ามนุษย์ทุกๆคนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศ การศึกษา ความสามารถ อุปนิสัยและทัศนคติต่างๆ ดังนั้นการทำงานร่วมกับคนในแต่ละแบบได้นั้น เราจึงต้องอาศัยความเข้าใจเป็นอย่างดีในปัจจัยพื้นฐานทั้งทางกายภาพ และจิตวิทยาของเขา และแน่นอนว่าหากเราจะต้องบริหารคนที่แตกต่างกัน หลักการบริหารแบบเดียว ที่
คำค้นหา  บริหาร บุคคล
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2553, (9.00 - 16.00 น.)
 
ครั้งแรกของเมืองไทย กับสุดยอดการประชุมผู้นำและนักบริหารทรัพยากรบุคคลระดับเอเชียแปซิฟิค Asia Pacific HR Congress พบเหล่าปรมาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลก สุดยอดเวทีรวมองค์ความรู้และศูนย์รวมพลคน HR อาทิ Prof.Dave Ulrich , Mr.Michael A Potter งาน Asia Pacific HR Congress 2010 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในระดับภูมิภาค โดยประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็นประเทศเจ้าภาพ การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการยอมรับในแวดวงด้านทรัพยากรบุคคลหลายท่าน เช่น Prof.Dave Ulrich จาก Michiga
คำค้นหา  สัมนา , บุคคล , hr
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553, 9.00 - 17.00 น.
 
การวางแผนที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครบขั้นตอนว่ามีแผนแล้ว มีไว้ให้อุ่นใจเมื่อมีคนมาตรวจก็หยิบออกมาโชว์ได้ ซึ่งการวางแผนแบบนี้ไม่ใช่เรื่องผิดเนื่องด้วยความคุ้นชินกับวิธีการวางแผนแบบเดิมที่ใช้มานาน หากท่านต้องการคิดการใหญ่ ต้องการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่าง โดยหวังผลให้เกิด Impact ในวงกว้างและยั่งยืน การวางแผนแบบเก่าคงทำให้ท่านบรรลุวัตถุประสงค์ได้ยาก เพราะการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนนั้น ปัจจัยพื้นฐานต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเป็นอันดับแรก
คำค้นหา  การวางแผน , การจัดการ , การบริหาร , บุคคล
ระยะเวลา: วันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ์ 2553, 08.30
 
สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนา HR Shairing Day หัวข้อ "Talent Management and Employee Engagement: บริหารคนเก่งอย่างไรให้อยู่ได้นานและมีผลงานดีอยู่เสมอ" เพื่อมุ่งพัฒนาผู้ที่มีวุฒิสามารถสูงในองค์กรของท่านให้ยิ่งเก่ง ยิ่งดี และจะดูแลอย่างไรให้บุคคลเหล่านี้อยู่ร่วมพัฒนาองค์กรได้นาน เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : •คัดสรรและจำแนก คนดีคนเก่ง ได้อย่างไร •พัฒนาคนเก่งอย่างไร ให้ให้ ยิ่งดี ยิ่งเก่ง •ทำอย่างไรให้ คนเก่ง อยู่กับองค์กร
คำค้นหา  HR,Management,Employee,Engagement
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2552 เวลา 8.30 - 14.00 น.
 
หนึ่งในบทบาทสำคัญของผู้บริหารทุกระดับ คือ "การประเมินผลงานและการแจ้งผลการประเมิน" รวมถึง "การให้คำปรึกษาแนะนำและให้ Feedback ทีมงาน" เพื่อให้ทีมรับทราบถึงจุดเด่นและข้อจำกัดของการทำงานที่ผ่านมา และร่วมกันพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อให้การทำงานในปีถัดไปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น การประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างระหว่าง "ผลงานที่เกิดขึ้นจริง" กับ "ผลงานมาตรฐานที่กำหนดไว้" ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการระบุว่า...ลูกน้องแต่ละคนมีผลงานดีก
คำค้นหา  ที่ปรึกษา การพัฒนาผลงาน การประเมินผลงาน
ระยะเวลา: 24 พฤศจิกายน 2552 , เวลา 9.00 - 16.00 น.
 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำในการออกแบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานต่างๆ กำหนดวิธีการที่ดีในการประเมินผลงาน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาบุคลากรที่ต่อเนื่องอย่าง ถูกทิศทาง  เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1. ภาพรวมของการบริหารผลการปฏิบัติงาน 1.1 การเชื่อมโยง PM กับ HR. Partnership 2. การบริหารเป้าหมายขององค์กรกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 2.1 การวางแผนการบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ 3. การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด ความสำเร็จของการปฏิบัติงาน 3.1 การกำหนดหลักเกณ
คำค้นหา  การบริหาร บุคคล
ระยะเวลา: 19 พฤศจิกายน 2552 - 9.00
 
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความ รู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคน และวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้า หมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการ บริหาร และลงถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผล งานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานใหัดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นการเรียน รู้ ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้า
คำค้นหา  เทคนิค ,งาน, เป้าหมาย, ประสบความสำเร็จ ,หัวหน้างาน, ภาวะผู้นำ
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552, (09.00 - 16.00 น.)
 
Ab.zone.สถาบันฝึกอบรมพัฒนา บุคคลากร และกิจกรรม ประกอบ การฝึกอบรม และบริหารงาน อบรมด้วยการเป็น Training Outsourcing อย่างเต็มรูปแบบ จนถึงการติดตามและประเมินผลการฝึกอบรมด้วย ภายใต้กรอบ งบประมาณการฝึกอบรมประจำปีของท่าน
คำค้นหา  ฝึกอบรม,สัมนากิจกรรมและวิชาการ,พัฒนาบุคคลากร,ทีมบิวดิ้ง
ระยะเวลา: 04/09/09
 
แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากร โดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการ และจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอด ขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม กินใจมาก ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือมีความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้
คำค้นหา  สถาบันฝึกอบรม,วิทยากรฝึกอบรม,กิจกรรมสัมนา,พัฒนาบุคคล
ระยะเวลา: 04/09/09
 
ทีมงาน แอ๊ดเวนเจอร์ เบส โซน มีความเชี่ยวชาญในการสร้างทีม พัฒนาบุคลากร โดยใช้กิจกรรม Ropes Course Adventure มาเป็นสื่อการอบรม มีสาระ วิชาการ และจำลอง สถานการณ์ต่างเพื่อให้ทีมนั้นๆ แก้ปัญหาและร่วมกันเพื่อความอยู่รอด ขององค์กร มีปรัชญา นำเสนอทุกกิจกรรม กินใจมาก ได้ผลดี มีประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการสร้างทีม หรือมีความขัดแย้งในทีม เราช่วยให้ทีมของท่านอยู่รอดได้
คำค้นหา  สถาบันฝึกอบรม,วิทยากรฝึกอบรม,กิจกรรมสัมนา,พัฒนาบุคคล
ระยะเวลา: 04/09/09
 
วัตถุประสงค์ มนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการนำพาองค์การไปสู่ความอยู่รอด และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ไม่ว่ามนุษย์จะถูกจำแนกว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ หรือทุนมนุษย์ ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารและพัฒนาเพื่อให้แต่ละบุคคลได้สามารถใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถได้เต็มศักยภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน และเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์การ โดยองค์กรจะได้ประโยชน์ในแง่ของผลผลิตเพิ่มขึ้น มีสมรรถนะและมีผลิตภาพสูงขึ้น นอกจากนี้บุคลากรยังสามารถ
คำค้นหา  งานสัมนา , HR,กลยุทธ์,บริหาร,ทรัพยากรมนุษย์
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2552 (9 วัน)
 
เป้าหมาย 1. กิจการที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ต้องไม่ให้สหภาพแรงงานเกิด 2. กิจการที่มีสหภาพแรงงานแล้ว ต้องควบคุมไม่ให้ก่อปัญหาอีก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สถาบันที่ปรึกษาและพัฒนาธุรกิจ StepPlus โทรศัพท์ : 0 2235 8877, 083 276 8877 sales@stepplus.org หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: * การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร * การจัดกลุ่มพนักงานเพื่อประสิทธิภาพการบริหารแรงงานสัมพันธ์ * การบริหารวินัยเพื่อการเพิ่มผลผลิต * การบริหารกิจกรรมภายใน (ลดเงื่อนไขความขัดแย้งและลดช่องว่าง) * การบริหารจัด
คำค้นหา  งานสัมนา , เทคนิค ,กลยุทธ์,บริหาร,แรงงานสัมพันธ์
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: * เราควรใช้หลักเกณฑ์อะไร ในการกำหนดอัตราเงินเดือนพนักงาน * จะรู้ได้อย่างไรว่า อัตราเงินเดือนพนักงานของเราเหมาะสมแล้วหรือไม่ * ทำอย่างไร เราจะตอบแทนคนตามความสามารถ และความรับผิดชอบได้จริง ๆ * เราจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าข้อมูลจากการสำรวจค่าจ้างที่ได้ไม่ยกเมฆ * เมื่อไรองค์การควรปรับโครงสร้างเงินเดือน * แบบประเมินผลการขึ้นค่าจ้างไม่ชัดเจน ควรมีแนวทางดำเนินการอย่างไร * องค์การบอกว่าปีนี้ปรับเงินเดือนได้น้อย เพราะผลการดำเนินงานไม่ดี แต่พนักงานเงินเดือนที่ได
คำค้นหา  งานสัมนา , บริหารค่าจ้าง,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: พุธที่ 11 มีนาคม 2552
 
จากปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั่วโลก ประเทศไทยในฐานะเป็นทั้งผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ให้บริการ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก ต่างก็ได้รับผลกระทบการพิษเศรษฐกิจด้วยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ปัญหาแรงงานที่ขาดการสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ และสภาวะสังคมที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการบริหาร ล้วนแต่สร้างปัญหาให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกดดันให้กับทุกส่วนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของ ลูกจ้าง นายจ
คำค้นหา  งานสัมนา , HR,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: ศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552
 
พิชิตเป้าหมายอย่างไร ให้อยู่รอดในยุคนี้ ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะใน ประเทศไทยเองเกิดปัญหารุมเร้ารอบด้าน ทำให้สภาพแวดล้อม ทางการตลาดซบเซาลง การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดจึงเข้มข้น ทั้งของเจ้าของสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ส่งผล ให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานขายและระบบต่าง ๆ ในทุก ส่วนงาน ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือขายสินค้าให้มากขึ้น เก็บเงินลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งของลูกค้าเต็มจำนวนและ ตรงทันเวลาที่ต้องการแต่การจัดตั้งเป้าหมายร่วม (Alignment)
คำค้นหา  งานสัมนา , ผลตอบแทน ,กลยุทธ์,บริหาร,จูงใจ,พนักงานขาย
ระยะเวลา: จันทร์ที่ 2 - อังคารที่ 3 มีนาคม 2552
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด