หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
1. วัตถุประสงค์ 1.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร 1.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 2. เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุมภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการติดต่อสื่อสารและภาษาอังกฤษที่ใช้ใน ระดับมัธยมศึกษา 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 3.1. ผู้สอนนำเสนอกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ 3.2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติเป็นก
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: วันอังคาร /พุธ /พฤหัสบดี /ศุกร์ เริ่มอบรมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
 
1. วัตถุประสงค์ 1.1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารขั้น พื้นฐานในหัวข้อต่าง ๆ ที่จำเป็น เช่น Greeting, Introducing, Requesting, Inviting, Apologizing etc. รวมทั้งสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงาน (Presentation) 1.2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เล็งเห็นประโยชน์และคุณค่าของภาษาอังกฤษ ในการติดต่อสื่อสารและเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงาน 2. เนื้อหา เนื้อหาครอบคลุม
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: วันอังคาร /พุธ /พฤหัสบดี /ศุกร์ เริ่มอบรมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
 
1. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงภาษาอังกฤษ ลดปัญหาในการใช้ภาษา และพัฒนาทักษะการฟัง และการพูดได้ถูกต้องมากขึ้น 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เนื้อหา ครอบคลุมในเรื่องระบบเสียง การออกเสียงภาษาอังกฤษ การถ่ายทอดเสียง 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 1. คำอธิบายของผู้สอน 2. การฝึกปฏิบัติการออกเสียง 3. ฝึกฟังเสียง อัดเสียงภาษาอังกฤษกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 4. การประเมิ
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: วันอังคาร /พุธ /พฤหัสบดี /ศุกร์ เริ่มอบรมวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 – 30 เมษายน 2552 เวลา 09.00 – 11.00 น. (เว้นวันนักขัตฤกษ์)
 
1. วัตถุประสงค์ 1.1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในลักษณะรูปแบบของข้อสอบ IELTS ส่วนต่าง ๆ อัน ได้แก่ Listening, Reading, Writing, and Speaking 1.2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดทักษะ ความสามารถในการวิเคราะห์หาคำตอบในการสอบ Listening, Reading, และสามารถใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมในการเขียนและการพูด 1.3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความแม่นยำในการทำข้อสอบและมีความเชื่อมั่น มีความพร้อมในการ สอบ IELTS 2. เนื้อหา รวบรวมจากตำราหลายเล่มที่เกี่ยวกับการสอบ IELTS 3. กิจกรรมการเรี
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 4 เมษายน 2552 เวลา 09.00-12.00 น.
 
ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมภาษาศาสตร์สำหรับบุคคลทั่วไป ภาคฤดูร้อน จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 1. การออกเสียงพูดภาษาอังกฤษ 2. การเขียนงานวิชาการ โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิณทิพย์ ทวยเจริญ และรองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ระหว่างวันที่ 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ห้อง ศศ.107 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 0-2613-2608, 0-2613-2
คำค้นหา  อบรม , อังกฤษ, ภาษา
ระยะเวลา: 20 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 – 15.30 น
 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Coures : ILC) ประจำปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของรัฐให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมไว้ ดังนี้ 1.1 ผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน - โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของไทย (Thai International Cooperation Programme)
คำค้นหา  อบรม , ILC,OCC, ภาษา
ระยะเวลา:
 
ภาษาจีนเบื้องต้น ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ที่ คุณกนกนิล หรือ คุณจิราภรณ์ งานบริการวิชาการ (ชั้น 2) อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ โทร.0-7428-6674 หรือ 0-7428-6655 ภายในโทร. 6674 หรือ 6655 ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.(พักเที่ยง 12.00-13.00 น.) เปิดรับสมัครด่วน!! หมดเขต 30 เมษายน 2552
คำค้นหา  งานสัมนา , ภาษา,จีน, อบรม
ระยะเวลา: 12 - 25 พฤษภาคม 2552 (อบรมวันจันทร์ - ศุกร์) 10.00 - 12.00 น. (รวม 20 ชั่วโมง)
 
หลักสูตร Essay Writing เป็นหลักสูตรสำหรับฝึกการเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและตรงกับความหมายที่ต้องการสื่อตั้งแต่การเลือกใช้คำ การเรียบเรียงประโยค การเขียนย่อหน้า และความเรียง เพื่อสามารถเขียนชี้แจง แสดงความคิดเห็น บอกวัตถุประสงค์ จูงใจและโต้แย้งได้ กำลังเปิดรับสมัคร ระยะเวลาการอบรม : 30 ชั่วโมง ช่วงเวลา 17.30 - 19.30 น. ทุกวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี วิธีการรับสมัคร : สมัครผ่านทางโทรศัพท์ หรือมาลงชื่อได้ที่ ฝ่ายบริการวิชาการ เทคโนธานี สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คำค้นหา  งานสัมนา , อบรม,ภาษาอังกฤษ
ระยะเวลา:
 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ รุ่นที่ 21 ( Business English ) ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) สอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ใช้ตำราที่ทันสมัยจากต่างประเทศ * กลุ่ม 1 : 22 เมษายน 2552 - 1 กรกฎาคม 2552 เปิดสอน วันจันทร์และพุธ เวลา 17.30 - 20.00 น. * กลุ่ม 2 : 25 เมษายน 2552 - 27 มิถุนายน 2552 เปิดสอน วันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.00 น. * กลุ่ม 3 : 26 เมษายน 2552 - 28 มิถุนายน 2552 เปิดสอน วันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น. ระยะเว
คำค้นหา  งานสัมนา , อบรม ,ภาษา,ธุรกิจ
ระยะเวลา:
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด