หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ขอเชิญร่วมงานเสวนา การนำเสนอกลยุทธ์ครั้งสำคัญของ 6 กูรู คุณดนัย จันทร์เจ้าฉาย, ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา, อ. ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย, ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ, คุณศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ และ ดร. ธีระพล เตชะวิเชียร Colorful Ocean Strategy & Green Industry “กลยุทธ์การตลาดไร้คู่แข่งสำหรับตลาด AEC และ การสร้างมูลค่าเพิ่มอนาคตอุตสาหกรรมโลก” กำหนดการและใบสมัคร คลิกที่นี่ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 12.00 - 17.00 น. ห้อง Meeting Room 1-2 ชั้น 3 โซน A ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
คำค้นหา  ไมมี
ระยะเวลา: 25/05/11
 
ในธุรกิจอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรเป็นหลักในการผลิตมักไม่ได้สนใจหาวิธี การใช้ และบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง ผลที่ตามมา ก็คือเครื่องจักรเสียบ่อย ต้องเสียเวลาซ่อมและเวลาการผลิต เครื่องจักรไม่มีสมรรถนะการทำงานที่ดี ผลิตชิ้นงานออกมาไม่ได้ตามข้อกำหนดอย่างสม่ำเสมอ สัมพันธภาพที่ไม่ดีระหว่างหน่วยงานผลิต และหน่วยงานซ่อมบำรุง ทำให้เกิดการแก้ไขงานที่มีผลทำให้ต้นทุนสูง การส่งมอบไม่ทันเวลา ซึ่งส่งผลให้ขาดความสามารถในการแข่งขัน เทคนิคที่สามารถช่วยทำให้เครื่องจักรเสียเป็นศูนย์ (Zero Breakdown)เป็นเทคนิคการบำรุงรั
คำค้นหา  tmp เครื่องจักร ซ่อมบำรุง
ระยะเวลา: 17 ธันวาคม 2552 - 18 ธันวาคม 2552
 
หัวข้อข่าว : งานสัมมนาพิเศษ “สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกลยุทธ์ญี่ปุ่น” งานการสัมมนา “สวนกระแสวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกลยุทธ์ญี่ปุ่น” ในโครงการ การพัฒนากลไกและเครือข่าย ในการเข้าถึงตลาดญี่ปุ่น เนื่องจากเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่ต้องอาศัยการเตรียมพร้อมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งภาวะการแข่งขันในตลาดโลกค่อนข้างสูง ดังนั้นความจำเป็นในด้านคุณภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเตรียมคว
คำค้นหา  สัมนา,ญี่ปุ่น,กลยุทธ
ระยะเวลา:
 
บ. รี้ด เทรดเด็กซ์ จับมือ 4 สถาบันชั้นนำ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สถาบันไทย — เยอรมัน สถาบันค้นคว้า และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬ่าลงการณ์มหาวิทยาลัย จัดสัมมนา InterPlas Forum 5 “ บรรจุภัณฑ์พลาสติกทางเลือกเพื่ออนาคต ” เน้นการพัฒนา และ เสนอทางเลือกทางด้านพลาสติกชีวภาพ และ Active Packaging บรรจุภัณฑ์ถนอมอาหารได้ยาวนานขึ้น เพื่อเป็นทิศทางใหม่ให้กับวงการพลาสติกไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0-2686-7222 ภายในวันที่ 1
คำค้นหา  งานสัมนา , พลาสติก
ระยะเวลา: 26 มีนาคม 2552
 
วัถตุประสงค์ : เอ็มแอนด์อีขอเสนอหลักสูตรวิธีการออกแบบและประยุกต์ใช้งานรวมถึงการบำรุงรักษาระบบทำ ความเย็นสำหรับอุตสาหกรรมที่ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด อีกทั้งวิธีการที่จะอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็นเพื่อให้เกิดการประหยัด พลังงานให้มากที่สุดในยุควิกฤติพลังงานในปัจจุบัน สิ่งที่ได้รับ : ระบบ ทำความเย็นนับเป็นหัวใจหลักของกระบวนการผลิตในหลายอุตสาหกรรม ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวิธีการทำความเย็นและการ ออกแบบระบบทำความเย็น รวมไปถึ
คำค้นหา  งานสัมนา , บำรุงรักษา,ระบบทำความเย็นสำหรับอุตสาหกรรม
ระยะเวลา: 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด