หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ 08.30 – 09.00 ทดสอบก่อนการอบรม 09.00 – 12.00 บรรยายทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ - สาระสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้รถยก - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรถยกแต่ละประเภท - ส่วนประกอบและสัญลักษณ์ต่างๆของรถ - การตรวจเช็คและบำรุงรักษาเบื้องต้น - การทำงานและระบบส่งกำลังของเครื่องยนต์ - ความรู้เกี่ยวกับก๊าซ LPG และการใช้งาน - การใช้งาน, การชาร์ทและการดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยกไฟฟ้า - การหาค่าโหลดเซ็นเตอร์, จุดศูนย์ถ่วงของรถ, ความมั่นคงของรถ, ข้อ
คำค้นหา  โฟล์คลิฟท์
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08.00 – 08.30 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม 08.30 – 17.30 1. การอบรมภาคทฤษฎี (7.5 ชั่วโมง) (1.1) ความรู้พื้นฐาน (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น
คำค้นหา  รถปั้นจั่น
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08.45 – 09.00 ทดสอบภาคทฤษฎีก่อนการอบรม 09.00 – 16.30 (1.1) ความรู้พื้นฐาน (1) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรฯ พ.ศ. 2552 (2) มาตรฐานสัญลักษณ์ความปลอดภัย (3) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปั้นจั่น และชนิดของปั้นจั่น (4) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเชือก ลวดสลิง โซ่ และอุปกรณ์ยก (5) บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
คำค้นหา  ปั้นจั่นเหนือศรีษะ
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 – 08:45 ลงทะเบียน 08:45 – 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 – 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 13:15 – 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ก) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข) การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย วันที่ 2 09:00
คำค้นหา  จป,เทคนิค
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 - 08:45 ลงทะเบียน 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 - 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ข) การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงาน และความปลอดภัยนอกงาน 13:15 - 14:45 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน (ก) กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้าน ความปลอดภั
คำค้นหา  คปอ
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 - 08:45 ลงทะเบียน 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 - 12:15 หมวดวิชาที่ 1 การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ก) แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 13:15 - 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในกา
คำค้นหา  จป,บริหาร
ระยะเวลา:
 
หัวข้อการอบรม/กำหนดการ วันที่ 1 08:30 - 08:45 ลงทะเบียน 08:45 - 09:00 ทดสอบก่อนการอบรม 09:00 - 12:15 หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ ของหัวหน้างาน (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 13:15 - 16:30 หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน ของ กระทรวงแรงงาน (ข) สาระสำคัญของกฎ
คำค้นหา  จป,หัวหน้างาน
ระยะเวลา:
 
บทแนะนำ หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และมีทักษะการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ: • กำหนดความสอดคล้องและชี้บ่งพื้นที่ต่างๆสำหรับการปรับปรุง ต่อข้อกำหนดต่างๆของ ISO 14001 และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าใจผลประโยชน์เชิงธุรกิจที่จะได้รับจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) • สามารถดำเนินการตรวจติดตามและจัดทำโครงการดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ชี้บ่งพื้นที่ต่างๆเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื
คำค้นหา  ISO 14001:2004 Internal Audit
ระยะเวลา: 11/03/15-13/03/15
 
บริษัท Bloomingfeld Thailand จะจัดสัมมนาในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS18001 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาOHSAS18001 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำและพัฒนาระบบภายในองค์กร องค๋กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จหรืประสิทธิภาพของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรในบริบทของการเพิ่มความเช้มงวดของกฎระเบียบต่าง ๆ ก
คำค้นหา  OHSAS18001. Safety, ISO.การจัดการมาตรฐาน, Audit
ระยะเวลา: 29/08/2012
 
EMS Internal Audits (การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  ประเมินภายใน ,ระบบการจัดการ ,สิ่งแวดล้อม
ระยะเวลา: 8-9 เมษายน 2552
 
Continuous 5S for Practices (การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง) พร้อมดูงาน จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  กิจกรรม 5ส
ระยะเวลา: 25-26 มีนาคม 2552
 
7 NEW QC Tools (เครื่องมือคุณภาพใหม่ 7 ชนิด) จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
คำค้นหา  QC ,Tools,เครื่องมือคุณภาพ
ระยะเวลา: 18-19 มีนาคม 2552
 
หลักการและเหตุผล การเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งมีผลให้เกิดความสูญเสียของหน่วยงานมากบ้างน้อยบ้างตามแต่เหตุการณ์ ทั้ง ด้านบุคลากร ความเสียหายของทรัพย์สิน ตลอดจนผลกระทบถึงกระบวนการผลิต ดังนั้นการที่หน่วยงานใดจัดให้ มีระบบการค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์รองรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะ สามารถค้นหาสาเหตุที่แม้จริงของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สามารถขยายผลจนถึงการป้องกันและควบคุมความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั
คำค้นหา  งานสัมนา , อุบัติเหตุ,างแผน, ระบบการรายงาน
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552
 
ISO 9001:2008 Winning business opportunities in the current market วันพุธที่ 8 เม.ย. ณ ไบเทค (เวลา 13.00-17.00 น.) สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 286 3220 อีเมล์ infothai@bsigroup.com www.bsithailand.com
คำค้นหา  งานสัมนา , ISO ,ธุรกิจ
ระยะเวลา: พุธที่ 8 เม.ย. 52
 
BSI จัดสัมมนาฟรี - OHSAS BSI จัดสัมมนาฟรี OHSAS 18001 Safety Law Occupational Health and Safety วันศุกร์ที่ 20 มี.ค. ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา (เวลา 13.00-17.00 น.) สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02 286 3220 อีเมล์ infothai@bsigroup.com www.bsithailand.com
คำค้นหา  งานสัมนา , ความปลอดภัย,ISO,กฎหมาย
ระยะเวลา: ศุกร์ที่ 20 มี.ค. 52
 
วัถตุประสงค์ : เอ็มแอนด์อีขอนำเสนอหลักสูตรการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและติดตั้งรวมทั้งดัดแปลงระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย (ฉบับล่าสุด) อันจะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและควบคุมการติดตั้งตลอดจนผู้ตรวจ สอบระบบไฟฟ้าเกิดความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติ ตามมาตรฐานได้อย่างถูกต้อง หลักการและเหตุผล : ระบบ ไฟฟ้าแรงต่ำภายในอาคารเป็นระบบที่มีความใกล้ชิดกับผู้ใช้อาคารมากที่สุด เนื่องจากทุกอาคารจะต้องมีการใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งการออกแบบและติดตั้งระบบ
คำค้นหา  งานสัมนา , ระบบไฟฟ้า,ติดตั้งระบบไฟฟ้า
ระยะเวลา: 10 - 11 มิถุนายน 2552
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด