หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การบริหารคลังสินค้าเป็นหัวใจสำคัญอย่างยิ่งของทุกบริษัทฯ การหาของไม่พบเพราะเก็บไม่ดี ไม่ถูกต้อง หรือการหาของพบแต่ของเสียหาย หรือการแก้ปัญหามักง่ายโดยตัดบทให้สั่งเพิ่มเข้ามาใหม่ รวมทั้งการจัดส่งให้ลูกค้าทั้งนอกและในบริษัทล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ผิดพลาด เหล่านี้คือต้นทุนและค่าใช้จ่ายซึ่งทุกบริษัทฯ ควรขจัดออกจากระบบงานให้ได้เพื่อมิให้เสียเปรียบในเชิงการแข่งขัน วัตถุประสงค์   1.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการและเทคนิคการจัดระบบและบริหารคลังสินค้าที่ดี เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ไ
คำค้นหา  คลังสินค้า
ระยะเวลา: 22 มิถุนายน 2556
 
อบรม กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0 (Modern Marketing Strategy) o กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ ยุค 3.0 คืออะไร ? o การบริหารกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การแข่งขันเชิงรุก o กรณีศึกษาธุรกิจหลากองค์กร ที่ประสบความสำเร็จด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ o Workshop ระดมสมองเพื่อแก้ปัญหาทางการตลาดด้วยกลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Board Room 3 โซน C ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลก
คำค้นหา  กลยุทธ์, การตลาด, หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา: 17/07/12
 
1. แนวคิดการเปลี่ยนองค์กรสู่วัฒนธรรมองค์กรใหม่ และเทคนิคจัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 2. ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการบริหารการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงองค์กร 3. เน้นการฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติการกลุ่ม จากวิธีการสำรวจเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กร 4. กรณีศึกษาบทเรียนที่เป็นเลิศ การปรับเปลี่ยนธุรกิจคอนซูเมอร์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจธนาคาร ฯลฯ
คำค้นหา  ดร.ดนัย เทียนพุฒ, อบรมสัมมนา, Business Matching, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา: 17/05/12
 
กฎแหล่งกำเนิดสินค้า ภายใต้ WTO และ FTA (Rules of Origin) กฎแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นกฎเกณฑ์เพื่อใช้กำหนดสัญชาติของสินค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในกฎทางการค้าระหว่างประเทศ เพราะเป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับเป็นเกณฑ์ชี้ในการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่สมาชิกได้ทำข้อตกลงร่วมกัน หากธุรกิจไม่ทราบในเรื่องกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า ก็จะไม่สามารถวางแผนการใช้สิทธิประโยชน์ และการวางแผนในการผลิตเพื่อให้ได้รับถิ่นกำเนิดตามเงื่อนไขและเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อตกลงของการรวมกลุ่มต่างๆ ทำให้ธุรกิจไม่สามารถแข่งขันทางการค้าระหว่าง
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ,อบรมกฎแหล่งกำเนิด,อบรม Rules of origin
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
การจัดการสินค้าคงคลัง และคลังสินค้า( Inventory & Warehouse Management) การวางแผนการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse) และสินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นยุทธศาสตร์สำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถต่อสู้คู่แข่งขันได้ซึ่งคลังสินค้ามีความสำคัญที่สุดในระบบโลจิสติกส์ ในการบริหารจัดการคลังสินค้าต้องมีองค์ประกอบสำคัญหลายอย่างเข้ามาร่วมด้วย และด้วย ความซับซ้อนที่ต้องการให้การบริหารมีคุณภาพที่ดี ต้องอาศัยระบบการทำงานที่มีคุณภาพ มีระบบเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรที่เป็นมืออาช
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ, การบริหารสินค้าคงคลัง, Inventory Management
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 15 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management) ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์ และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มี
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ, การจัดการ Logistics, Logistics Management
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
เทคนิคการลดต้นทุน(Cost Reduction) ต้นทุน เป็นปัจจัยหลักของการกำหนดราคาขายและส่งผลถึงกำไรที่ตามมา หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนส่วนองค์ประกอบต้นทุนทั้งต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการดำเนินการ และหาวิธีการในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์ การบริหารต้นทุน เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงการทราบต้นทุนที่แท้จริง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสม ทำให้
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ, smartlifecenter,การบริหารต้นทุน
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
• เทคนิคการคำนวณต้นทุนสินค้า โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องตามวิธีการของตามตกลงการค้าในกรอบต่างๆ และตัวอย่างการคำนวณต้นทุน • ความหมาย ความสำคัญของ SELF CERTIFICATION • หลักเกณฑ์ วิธีการ การระบุรายละเอียดให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของ SELF CERTIFICATION • ความหมาย ความสำคัญของการซื้อขายผ่าน “ นายหน้า ” • ความหมาย ความสำคัญ ของ THIRD COUNTRY INVOICING และตัวอย่างเอกสาร • ปัญหาของค่านายหน้าและ THIRD COUNTRY INVOICING กับการประเมินราคาและพิธีการศุลกากร • หลักเกณฑ์ วิธีการ การดำเนินการเรื่อ
คำค้นหา  นำเข้า, ส่งออก, การค้าระหว่างประเทศ
ระยะเวลา: 19 พ.ย. 2553
 
เหมาะสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคลังสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปีไม่เหมาะกับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้า เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1.ความจำเป็นที่ต้องเก็บสินค้า 2.บทบาทของคลังสินค้าในโลกแห่งการแข่งขัน 3.ประเภทของคลังสินค้า 4.ปัจจัยด้านโลจิสติกส์ที่ส่งผลกระทบต่อคลังสินค้า 5.ขั้นตอนของการปฏิบัติงานของคลังสินค้า 6.หลักการของการออกแบบคลังสินค้าที่ดี 7.ระบบและอุปกรณ์ในการจัดเก็บ 8.ระบบและอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้าย 9.การบริหารทรัพยากรบุคคลในงานคลังสินค้า 10.ต้นทุนของการปฏิบัต
คำค้นหา  คลังสินค้า การจัดการ จัดซื้อ
ระยะเวลา: วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2553 - 09.00
 
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management) ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์ และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีค
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,Logistics Costs Management,อบรมโลจิสติกส์,การลดต้นทุนโลจิสติกส์,อบรมการลดต้นทุนโลจิสติกส์
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
 
Transportation Management การจัดการบริหารการขนส่งสินค้า การขนส่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านบริการอย่างหนึ่ง ในการเคลื่อนย้ายบุคคล สิ่งของ หรือสินค้าต่าง ๆ จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังสถานที่หนึ่งตามความต้องการ โดยอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการขนส่ง ซึ่งมีความหลากหลายและมีรูปแบบที่เป็นการเฉพาะ หลาย ๆ ท่านมีความเข้าใจว่าโลจิสติกส์คือ “การขนส่ง” ก็เนื่องจากการขนส่งถือเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ นอกเหนือไปจากกิจกรรมอื่น และต้นทุนในการขนส่ง ก็เป็นหนึ่งในต้นทุนหลักของกระบวนการโลจิสติก
คำค้นหา  สัมมนา, อบรม, รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, องค์กร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาบุคคล, นำเข้า-ส่งออก, การขาย, การตลาด, Transportation, Log
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
การลดต้นทุนสินค้า บทบาทที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม(Cost Reduction) ต้นทุน เป็นปัจจัยหลักของการกำหนดราคาขายและส่งผลถึงกำไรที่ตามมา หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนส่วนองค์ประกอบต้นทุนทั้งต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการดำเนินการ และหาวิธีการในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์ การบริหารต้นทุน เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงการทราบต้นทุนที่แท้จริง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
คำค้นหา  สัมมนา, อบรม, รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, องค์กร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาบุคคล, นำเข้า-ส่งออก, การขาย, การตลาด, ต้นทุน, Cost reducti
ระยะเวลา: วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
 
ปัจจุบัน ลักษณะงานด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีลักษณะเป็นงานเชิงโครงการ (Project Based) มากกว่าลักษณะของงานประจำ (Routine Operation) งานเชิงโครงการมีลักษณะเป็นงานที่มีจุดประสงค์ชัดเจน มีขอบข่ายงานชัดเจน มีจุดเริ่มต้นและจุดจบของงานชัดเจน ซึ่งต้องอาศัยทักษะการบริหารโครงการ เป็นส่วนประกอบสำคัญ เป็นตัวกำหนดความสำเร็จของโครงการ นั่นหมายถึง หากผู้จัดการโครงการ ขาดทักษะ และเครื่องมือที่ดี ในการบริหารโครงการ ย่อมส่งผลให้โครงการ ประสบปัญหาต่างๆมากมาย เช่นขอบเขต ของงานในโครงการขยายออ
คำค้นหา  project management training, project management course, การบริหารโครงการ
ระยะเวลา: 28 เมษายน 2553 - 30 เมษายน 2553
 
เรียนรู้ หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน ใน 4 เรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Strategic @ Work Decision @ Work Planning @ Work และ Psychology @ Work จากกูรู 4 ท่าน สู่โลกของการทำงานยุคใหม่ ที่เข้าใจในทุกๆ ด้าน -------------------------------------------------------------------------------- เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : Strategic @ Work อย่างไรที่เรียกได้ว่า เป็นผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ อย่างไรที่จะเรียกได้ว่า ทำงานแบบมีกลยุทธ์ ผู้บริหารจะคิดและทำงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบ สนองต่อวิสัยทัศ
คำค้นหา  การจัดการ ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ผู้บริหาร
ระยะเวลา: วันอังคารและพุธที่ 9 - 10 มีนาคม 2553 , ( 9.00 - 16.00 น.)
 
แนวคิดทางด้านนวัตกรรมการบริการ (Service Innovation) เริ่มเป็นที่จับตามองกันมากขึ้น เมื่อเศรษฐกิจโลกและความมั่งคั่งของประเทศต่าง ๆ ล้วนแล้วมาจากภาคบริการทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทศวรรษที่ผ่านมาเป็นที่ยอมรับกันว่าเศรษฐกิจโลกได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจที่มีภาคบริการเป็นพื้นฐานและไม่เพียงเท่านั้น ในทุกๆ ภาคส่วนของธุรกิจ ก็เน้นการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน ด้วยคุณลักษณะด้านการบริการที่จะต้องโดดเด่นเหนือคู่แข่งของตนด้วย อย่างนั้นเราจะได้หรือสร้าง “การบริการ” ดังที่กล่าวมาได้อย่างไร นวัตกรรมการ
คำค้นหา  อบรม , สัมนา , การบริหาร , การสร้างนวัตกรรม , การบริการ
ระยะเวลา: พุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553, 09.00 - 16.00 น.
 
“ เขียนข้อเสนอโครงการ....ที่ไม่ว่าลูกค้าหรือเจ้านายก็ต้องอนุมัติ ” เขียนข้อเสนอโครงการ หรือข้อเสนอทางธุรกิจ ให้ได้ดีและประสบผลสำเร็จ ย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไร ? ถึงจะถูกใจลูกค้า หรือโดนใจผู้ที่อนุมัติโครงการ อย่างไร ? ถึงจะชนะการแข่งขัน กับข้อเสนอของผู้อื่น หลักสูตรนี้ว่าด้วยทั้งในเชิงหลักการ และขั้นตอนการเขียนโครงการ หรือเขียนข้อเสนอทางธุรกิจ อย่างเป็นระบบว่าจะมีสิ่งใดบ้าง ที่จะทำให้การนำเสนอโครงการครบถ้วน ตั้งแต่การมองหาเป้าหมาย การกำหนดขอบเขตงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ รวมถึงเทคนิค และข
คำค้นหา  อบรม , สัมนา
ระยะเวลา: 2 กุมภาพันธ์ 2553
 
Logistics Costs Management (โลจิสติกส์กับการลดต้นทุน) ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจและปัญหาการแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรง ทำให้การบริหารงานประสบกับความยากลำบากยิ่งขึ้น การบริหารที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าเป็นการผลิต การบริการ หรือ การซื้อและจำหน่าย คือการนำโลจิสติกส์มาใช้ในการบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของบริษัทในลักษณะที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคู่กัน สามารถวัดผลได้จากผลการดำเนินงาน โดยผลงานส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลโด
คำค้นหา  ลดต้นทุนโลจิสติกส์, costs saving, logistic cost, ต้นทุนโลจิสติกส์, ลดต้นทุน, ต้นทุนโลจิสติกส์, logistic cost management
ระยะเวลา: วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553
 
1. เรียนรู้ความสำคัญของกระบวนการมอบหมายงานเพื่อการส่งต่องานถึงผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รู้แนวทางวิเคราะห์ปัญหาและเน้นแนวทางแก้ไข การมอบหมายและ ควบคุมติดตามงาน 3. สามารถจูงใจให้ลูกน้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเต็มใจ เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1. การมอบหมายงาน - ควบคุมงาน - ติดตามงาน “หน้าที่ของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ” 1.1 แนวทางในการพัฒนาคน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ 2. ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” ให้ทำงานเป็น..ทำได้อย่างมีประสิทธิผล 2.1 ประโยชน์
คำค้นหา  เทคนิค,ควบคุมงาน,ติดตามงาน,ลูกน้อง
ระยะเวลา: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552, 9.00 - 16.00 น.
 
ในสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่ธุรกิจต้องแข่งขัน ไม่ใช่เพียงแต่กับคู่แข่งทางการค้า ทั้งภายใน และภายนอกประเทศเท่านั้น แต่เรายังต้องแข่งขัน กับการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เกิดขึ้นผัดผวนอย่างไม่น่าเชื่อ การปรับตัวขององค์กร ให้ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ ต้องอาศัยผู้บริหาร ที่มีวิสัยทัศน์ที่เปิดกว้าง รับรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และสามารถแปลการเปลี่ยนแปลงนั้น มาเป็นช่องทาง เป็นโอกาสที่จะให้องค์กร เกิดการปรับปรุงไปในการที่ดีขึ้น เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวขึ้นสู่ การเป็นแนวหน้าทางธุรกิจได้ หลักสูตรนี้ จะเ
คำค้นหา 
ระยะเวลา: 2 ธันวาคม 2552
 
สินค้าคงคลัง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตหรือการขายเป็นไปได้อย่างราบรื่น สินค้าคงคลังที่มากเกินไปเป็นปัญหาทั้งต้นทุนการเก็บรักษาสูง สินค้าเสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมยหรือสูญหายและทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินไปหาประโยชน์ด้านอื่นๆ ตรงข้ามสินค้าคงคลังน้อยไปก็ประสบปัญหาสินค้าขาดแคลน(Stock out) สูญเสียโอกาสในการขายให้ลูกค้า เป็นการเปิดช่องให้คู่แข่งขันและสูญเสียลูกค้าไป นอกจากนี้ถ้าขาดแคลนวัตถุดิบที่สำคัญ การดำเนินงานทั้งการผลิตและการขายต้องหยุดชะงัก ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจได้ ดังนั้นผู
คำค้นหา  สินค้าคงคลัง, การจัดการสินค้าคงคลัง, บริหารสินค้าคงคลัง,inventory management,stock, safety stock, inventory, การจัดการ invent
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2552
 
เรียนรู้เทคนิคการสื่อสาร ทักษะที่สำคัญที่สุดในงานบริการสร้างการบริการแบบมีกลยุทธ์ พิชิตใจลูกค้า ธุรกิจในปัจจุบัน ที่ต้องแข่งขัน ฝ่ามรสุมเศรษฐกิจไปให้ได้นั้นต่างก็มุ่งเน้นให้ การให้บริการลูกค้า เป็นเรื่องสำคัญ ถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์ขององค์กรในการรักษาฐานลูกค้าเอาไว้ เพราะลูกค้าคือผู้ทำให้องค์กร แข็งแรง เติบโต มีรายได้อย่างต่อเนื่อง แต่วิธีการที่เราจะรักษาลูกค้าเอาไว้นั้น ต้องปรับเปลี่ยนแผนบริการและวิธีการทำงานให้สร้างสรรค์ มุ่งเน้นความรวดเร็ว และที่สำคัญความประทับใจของลูกค้าที่ได้สัมผัสบริการใน
คำค้นหา  ลูกค้า ,ประทับใจ,Service
ระยะเวลา: วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2552, (09.00 - 16.00 น.)
 
Process Mapping : How to create work flow and work improvement (การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน) ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : - ความหมายของกระบวนการและการใ
คำค้นหา  mapping ,กระบวนการ, ผัง ,บริหาร, จัดการ
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552, (09.00 - 16.00 น.)
 
ท่าเรือระนองจัดเป็นประตูการค้าของประเทศไทยกับประเทศซีกโลกตะวันตก จากการมีเส้นทางการเดินเรือที่สะดวก ไม่ต้องอ้อมผ่านช่องแคบมะละกาที่มีการจราจรคับคั่ง ทำให้สามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางและลดต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับผู้นำเข้าและส่งออก ท่าเรือระนองจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าออกไปในกลุ่มประเทศ BIMSTEC โดยเฉพาะประเทศอินเดียให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำนักโลจิสติกส์ จึงเห็นควรจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแบบเจาะลึกเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมของท่าเรือระนอง กับการส่
คำค้นหา  ขนส่ง, ลอจิสติกส์, logistic ,ส่งออก ,ศักยภาพ ,ท่าเรือ
ระยะเวลา: พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2552, 09.00 – 15.00 น.
 
ผลงานที่เป็นเลิศ สร้างได้จาก 3 ด้านสำคัญ คือ 1) สร้างจากตัวเอง 2) สร้างจากทีมงาน 3) ต้องรู้จักกลยุทธ์ในการบริหารงาน หลักสูตรนี้จึงได้มุ่งเน้นให้เข้าใจศาตร์และศิลป์ต่างๆ ในการบริหารตนเอง จัดการคน จัดการงาน ให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่หวังทั้งผลงานปัจจุบัน และในระยะยาว ทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการเป็นหัวหน้างาน ผู้จัดการที่น่าสนใจอย่างยิ่งทำให้ทราบว่าผลงานที่เป็นเลิศจะต้องคิดและทำอย่างไร และต้องทราบว่า Driving Factors ที่สำคัญต่างๆ ที่จะทำให้งานเกิดผลสำเร็จคืออะไร ซึ่งเราจะผลักดันปัจจัยนั้นๆ
คำค้นหา  บริหาร ,จัดการ ,ความเป็นเลิศ, ประสบความสำเร็จ, กลยุทธ์
ระยะเวลา: 27/08/09 , 9.00 - 16.00 น.
 
Untitled Document ฟรีอบรม 1-2-3 CRM: 3 ขั้นตอนสู่การใช้งานระบบ CRM System อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Ai-CRM บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม ยินดีนำเสนอการสัมนาด้าน CRM ให้กับลูกค้าฟรี ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2009 โดยในการสัมนาทางวิทยากรจะให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของ CRM ให้กับผู้เข้าอบรม ตั้งแต่กระบวนการ CRM และการนำ CRM มาใช้ในองค์กร นอกเหนือจากนั้น วิทยากรจะอบรมการใช้งาน Ai-CRM System ซึ่งเป็น Software Package CRM ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม สามารถใช้งาน รวมถึงยกตัวอย่าง Case Study ขอ
คำค้นหา  CRM,CRM System
ระยะเวลา: 31 กรกฎาคม 2009
 
ในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน ซึ่งลูกค้ามีความรวดเร็วในการตัดสินใจเลือกสินค้าและบริการ จนทําให้บริษัทต้องเพิ่มพูนศักยภาพของกลยุทธ์และความสามารถของบุคลากร เพื่อเหนี่ยวรั้งและสร้างความจงรักภักดีมิให้ลูกค้าหลุดลอยออกจากวงจรของผลิตภัณฑ์และบริการของตน ใครยิ่งสามารถเพิ่มพูนความสามารถในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มากเท่าไรก็จะสามารถยึดเหนี่ยวลูกค้าที่สําคัญให้อยู่กับตนนานเท่านาน “The Key to Customer Loyalty” หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 1. แนวคิดการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยการบริหารลูกค้าสัมพัน
คำค้นหา  งานสัมนา , CRM ,กลยุทธ์,บริหาร,ลูกค้า
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2552, เวลา 09.00 – 16.00 น.
 
นับเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ผู้นำทุกคนและผู้ที่ต้องการพัฒนาภาวะผู้นำควรมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงการบริหารจัดการการประชุมทั้งในเชิงโครงสร้าง (Structure) และกระบวนการ (Process) เพื่อให้สามารถลดต้นทุน (Costs) ทางการประชุมไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางทรัพยากรและต้นทุนทางด้านจิตใจ อารมณ์ลงให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการในการแก้ไขปัญหา (Problem-solving) และกระบวนการในการตัดสินใจ (Decision-making) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมเข้าใจโครงสร้างและกระบวนการการประชุมที่มีประสิทธิภา
คำค้นหา  งานสัมนา ,Strategic ,กลยุทธ์,บริหาร,ประชุม
ระยะเวลา: วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2552
 
“ เรียนรู้แนวทางการบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน จนจบโครงการอย่างมืออาชีพ ทั้งการควบคุม ติดตามและประเมินโครงการ”การบริหารจัดการงานโครงการนั้น ผู้จัดการโครงการทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะจัดการงานโครงการนั้นๆได้บรรลุเป้าหมายหลัก 3 ประการคือ 1. ทำงานโครงการนั้นในทันเวลา (Time) 2. ทำงานโครงการนั้น ให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าภายในต้นทุนที่ต่ำที่สุด (Cost) 3. ทำงานให้บรรลุขอบเขตของเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ (Scope goal) ซึ่งการที่เราจะสามารถบริหารโครงการให้ได้ผลดังกล่าว ย่อมขึ้นกับปัจจัยแวด- ล้อมมากมาย
คำค้นหา  งานสัมนา ,Strategic ,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2552, 09.00 - 16.00 น.)
 
ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบันคิดอย่างไร คำตอบคือ ผู้บริหารเหล่านั้น ล้วนเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinker) แนวคิดเชิงกลยุทธ์ได้ถูกพัฒนามาต่อเนื่องจากอดีตกาล และมีหลายแนวคิดที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงว่าเป็นสุดยอดแนวคิด ที่เราควรเรียนรู้ และรู้จักใช้วิธีคิดเหล่านั้นซึ่งในหลักสูตรนี้ได้คัดสรร รูปแบบวิธีคิดเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาเสนอใน หกวิธีคิดที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ 1) Paradigm Shift 2) VISION 3) Scenario Planning 4) Game Theory 5) Innovation Thinking หัวข้อการอบร
คำค้นหา  งานสัมนา ,Vision ,การตัดสินใจ ,การคิด,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 30 เมษายน 2552, 9.00-16.00น.
 
จากข้อมูลการสำรวจโครงการอสังหาริมทรัพย์ถึงภาคสนามทุกโครงการทั่วกรุงเทพฯ ปริมณฑล ของ Agency for Real Estate Affairs "พบโครงการขายดี" ที่มีจุดเด่นแตกต่างกัน ทั้งมีกลยุทธ์การตลาด การขายที่สามารถฝ่าวิกฤติในปัจจุบันได้อย่างน่าประทับใจ งานสัมมนานี้ พร้อมนำเสนอรายละเอียดโครงการขายดี ด้วยตัวอย่างจริงของโครงการขายดี บท สัมภาษณ์ และพบการนำเสนอจากเจ้าของโครงการตัวจริง หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: -------------------------------------------------------------------------------- วิทยากร : โปรดด
คำค้นหา  งานสัมนา ,วิเคราห์,อสังหาริมทรัพย์,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: อังคารที่ 24 มีนาคม 2552, 09.00 - 13.00 น.
 
The present economic downturns have a great impact on the restaurant business. In order to successfully handle the unexpected changes in the new worsening economic environment, the managers need to have skills in financial management, understand the problems, analyze financial information, and make decisions on how to raise revenue from restaurant in time. Therefore, it is important for the managers to strengthen their financial skills and to enrich their experience with additional knowledge on
คำค้นหา  งานสัมนา ,อบรม,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: เสาร์ที่ 21 - อาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2552, 09.00 am. – 04.00 pm
 
บริการระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร( ลูกค้าภายใน ) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตของงาน ตลอดจนประสานสัมพันธภาพ ในการทำงานที่ดีในองค์กร บริการลูกค้าของบริษัท ( ลูกค้าภายนอก) เพื่อสร้างความพึงพอใจและเพิ่มผลทางธุรกิจที่ยั่งยืน
คำค้นหา  งานสัมนา ,ความพึงดอใจ,ลูกค้า,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: วันพุธที่ 18 มีนาคม 2552, 9.00 - 16.00
 
บริษัท CC Knowledge Base Co., Ltd. ขอเชิญท่านผู้บริหารและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ “How to survive in the economic crisis” โดยหม่อมหลวง ชัยวัฒน์ ชยางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดที่จะมาให้แง่คิดและหลักการบริหารงานในสภาวะวิกฤติเศรฐกิจ พร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญพิเศษ คุณวิธินันท์ โรจนพาณิชย์ คนไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขา Everest ได้เป็นผลสำเร็จ จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการฟันฝ่าอุปสรรคในการพิชิตยอดเขา รวมถึงการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ปกติ หัวข้อการอบร
คำค้นหา  งานสัมนา ,บริหาร,เศรฐกิจ,อุปสรรค,ปรับตัว
ระยะเวลา: ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2552, 09.00 – 12.00 น.
 
เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหา และสภาวะการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ เริ่มตั้งแต่การกำหนดปัญหาการแยกแยะและค้นหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมายเพื่อดำเนินการแก้ไข โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ แก้ปัญหารูปแบบต่างๆ รวมทั้งวิธีการวัดผลหลังการแก้ไข และการตั้งมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก วัตถุประสงค์ •ทราบถึง
คำค้นหา  งานสัมนา ,การแก้ปัญหา ,การตัดสินใจ ,ปัญหา,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: รุ่น 1 วันที่ 11-12 มีนาคม 2552,รุ่น 2 วันที่ 5-6 สิงหาคม 2552,รุ่นที่ 3 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2552, 08.30 - 16.00 น.
 
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด