หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Coures : ILC) ประจำปี 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของรัฐให้ดียิ่งขึ้น โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมไว้ ดังนี้ 1.1 ผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน - โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศของไทย (Thai International Cooperation Programme)    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม , ILC,OCC, ภาษา
ระยะเวลา:
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1