หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management) ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์ และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มี   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ, การจัดการ Logistics, Logistics Management
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management) ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์ และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีค   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,Logistics Costs Management,อบรมโลจิสติกส์,การลดต้นทุนโลจิสติกส์,อบรมการลดต้นทุนโลจิสติกส์
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
วิเคราะห์ทุกคำจำกัดความและแนวคิดเบื้องต้นของโลจิสติส์และซัพพลายเชน พร้อมตีแผ่เทคนิคของการจัดการโลจิสติกส์ ด้วยกรณีศึกษาจากประสบการณ์จริงในวงการโลจิสติกส์กว่า 10 ปี รวมถึง แนวโน้มในอนาคตของการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ซึ่งท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานแบบองค์รวมทั้ง ระบบ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทและยกระดับศักยภาพการดำเนินการ ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างๆของการจัดการ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าต้นทุนในการดำเนินการต่างๆ รวมทั้ง เพิ่มศักยภาพและขีดความสามา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  โลจิสติส์,logistics,analysis
ระยะเวลา: วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552, 09.00 - 16.00 น
ในโลกยุคปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ล้วนแต่มีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การปรับปรุงผลิตภาพภายใน องค์กร หรือ การลดต้นทุนเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต้องมีการประสานงานที่ดี ระหว่างหน่วยงานคู่ค้า ดังนั้น โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเป็นยุทธศาสาตร์หนึ่งที่นำมารองรับกับภาวะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่คำนึงถึงการช่วยเหลือ การแบ่งบันข้อมูลสินค้า และการบริการ หรือเรียกว่าเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  Logistics ,Management, การขนส่ง
ระยะเวลา: 25 มีนาคม 2552 (9:00 - 16:00 น.)
ในโลกยุคปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ล้วนแต่มีการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่การปรับปรุงผลิตภาพภายใน องค์กร หรือ การลดต้นทุนเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอสำหรับองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง เนื่องจากการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงต้องมีการประสานงานที่ดี ระหว่างหน่วยงานคู่ค้า ดังนั้น โลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทานเป็นยุทธศาสาตร์หนึ่งที่นำมารองรับกับภาวะการแข่งขันในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่คำนึงถึงการช่วยเหลือ การแบ่งบันข้อมูลสินค้า และการบริการ หรือเรียกว่าเป็นพันธมิตรในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งในปัจจ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , Logistics ,กลยุทธ์,การขนส่ง
ระยะเวลา: พุธที่ 25 มีนาคม 2552, 09.00-16.00น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1