หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ Key Benefit... - เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน - จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง - ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน - สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมง   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม จิตวิทยา แรงจูงใจ
ระยะเวลา: วันที่ 16 มิถุนายน 2553
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1