หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เรียน รู้หลักการภาวะผู้นำ และ เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่ พร้อมกิจกรรมภาคสนามที่สนุกสนานท้าทาย ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในวันที่ 20-21 ก.พ.53 เหมาะสำหรับ ผู้กำลังก้าวสู่ตำแหน่งการบริหาร ผู้บริหารระดับปฏิบัติการจนถึงระดับกลาง รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนจำกัด ราคาเริ่มตั้งแต่ 2,500 - 4,000 บาทต่อท่าน โปรดติดต่อสั่งจองได้ที่ นาวาอากาศโทภูษิต ดนตรี โทร 081-402-9114 อีเมล์ phusit@afsolutions.co.th หลักการและเหตุผล ด้วย สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ผันผวนไปตามสภาวะแ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ผู้นำ
ระยะเวลา: วันเสาร์ ที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2553
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะด้านการเป็น หัวหน้างาน ของผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้เกิดความ รู้ความเข้าใจในทีมงาน ของตนเอง ตลอดจนสามารถวางแผนคน และวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมตอบสนองต่อเป้า หมายที่วางไว้ โดยเริ่มตั้งแต่การทำความเข้าใจในเชิงจิตวิทยาการ บริหาร และลงถึงการทำงานแบบมุ่งผลงาน (Result Orientation) โดยการกำหนดแผนการบริหารคน พัฒนาคน และการประเมินผล งานเพื่อเน้นที่จะปรับปรุงงานใหัดีขึ้นได้อย่างไร ซึ่งจะเป็นการเรียน รู้ ตั้งแต่แนวทางการทำแผนงาน การกำหนดเป้า   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  เทคนิค ,งาน, เป้าหมาย, ประสบความสำเร็จ ,หัวหน้างาน, ภาวะผู้นำ
ระยะเวลา: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552, (09.00 - 16.00 น.)
ภาวะผู้นำนั้นไม่ได้ถูกจำกัดขอบเขตว่าคุณจะเป็นผู้บริหารระดับไหน ตำแหน่งไหนขององค์กร ภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวเรา หลังจากการศึกษาวิจัยมาเป็นสิบปีของ John C.Maxwell ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะผู้นำ พบว่าการนิยามผู้นำตามตำแหน่ง หรือลักษณะงานนั้นเป็นคำหมายแบบแคบเท่านั้น และการประเมินภาวะผู้นำที่แท้จริงขององค์กรหนึ่งๆ ก็ยังไม่ได้ขึ้นกับขนาดขององค์กร หรือขนาดของธุรกรรมทางการเงินขององค์กรด้วย หากแต่ขึ้นกับว่าองค์กรนั้นมีจำนวนบุคลากรที่มีภาวะผู้นำอย่างมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด และ Maxwell ยังพบอีกว่า 99 %   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ผู้นำ ,ผู้บริหาร, ภาวะผู้นำ ,กลยุทธ์ผู้นำ ,ผู้นำองค์กร
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2552, 09.00 - 16.00 น.
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ประกอบการที่สนใจ ความสำคัญ... การเป็นนักบริหารหรือหัวหน้างานที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูงยิ่ง ที่สำคัญก็คือ ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) รวมทั้งการจัดการ EQ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างานยังจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน โดยหลักก็คือ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ผู้บริหาร, ผู้นำ, สัมมนา, ฝึกอบรม, การจูงใจ,
ระยะเวลา: 23/07/09
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1