หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เรียนรู้ หลักการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน ใน 4 เรื่องสำคัญ ไม่ว่าจะเป็น Strategic @ Work Decision @ Work Planning @ Work และ Psychology @ Work จากกูรู 4 ท่าน สู่โลกของการทำงานยุคใหม่ ที่เข้าใจในทุกๆ ด้าน -------------------------------------------------------------------------------- เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : Strategic @ Work อย่างไรที่เรียกได้ว่า เป็นผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ อย่างไรที่จะเรียกได้ว่า ทำงานแบบมีกลยุทธ์ ผู้บริหารจะคิดและทำงานเชิงกลยุทธ์ เพื่อตอบ สนองต่อวิสัยทัศ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การจัดการ ประสิทธิภาพ กลยุทธ์ ผู้บริหาร
ระยะเวลา: วันอังคารและพุธที่ 9 - 10 มีนาคม 2553 , ( 9.00 - 16.00 น.)
Professional Administrative (เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานธุรการอย่างมืออาชี จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ประสิทธิภาพ , การบริหารงาน, ธุรการ ,Administrative
ระยะเวลา: 9 เมษายน 2552
จาการสำรวจและวิเคราะห์พบว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว เนื่องมาจาก ผู้ปฏิบัติงานซึ่งทำหน้าที่บริหารและจัดเก็บเอกสารส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ในหลักการบริหารและการจัดเก็บเอกสารที่ถูกต้อง การจัดเก็บจึงถือตามประสบการณ์ ความเข้าใจและความสะดวกของแต่ละคนเป็นหลัก ขาดระบบการจัดเก็บที่จะช่วยค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว และขาดมาตรการควบคุมที่รัดกุม และยิ่งหากหน่วยงานได้ขยายมากขึ้น ทำให้เอกสารเพิ่มขึ้นการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่างๆ สลับซับซ้อนมากขึ้น ปัญหาในการจัดเก็บดังกล่าวก็ยิ่งทวีความรุนแรง ขา   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานเอกสาร , จัดเก็บ ,ประสิทธิภาพ ,บริหารงานเอกสาร
ระยะเวลา: อังคารที่ 17 มีนาคม 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1