หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
เทคนิคการลดต้นทุน(Cost Reduction) ต้นทุน เป็นปัจจัยหลักของการกำหนดราคาขายและส่งผลถึงกำไรที่ตามมา หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนส่วนองค์ประกอบต้นทุนทั้งต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการดำเนินการ และหาวิธีการในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์ การบริหารต้นทุน เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงการทราบต้นทุนที่แท้จริง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในด้านราคาที่เหมาะสม ทำให้   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,อบรมนำเข้า,อบรมส่งออก,อบรมจัดซื้อต่างประเทศ, smartlifecenter,การบริหารต้นทุน
ระยะเวลา: วันพุธ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
การลดต้นทุนโลจิสติกส์ (Logistics Costs Management) ต้นทุนโลจิสติกส์เป็นปัจจัยหลักสำคัญที่แฝงอยู่ในทุกกิจกรรมทางธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่น การจัดซื้อ การจัดการคลังสินค้า การจัดเก็บ การขนย้าย การขนส่ง และการกระจายสินค้า ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะการลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์จึงต้องอาศัยการกำหนดกลยุทธ์ และเทคนิคในการจัดการกระบวนการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายภายในองค์กรเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้องค์กรจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีค   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรมนำเข้าส่งออก,Logistics Costs Management,อบรมโลจิสติกส์,การลดต้นทุนโลจิสติกส์,อบรมการลดต้นทุนโลจิสติกส์
ระยะเวลา: วันศุกร์ ที่ 17 กันยายน 2553 (เวลา 08.30 – 16.00 น.)
การลดต้นทุนสินค้า บทบาทที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม(Cost Reduction) ต้นทุน เป็นปัจจัยหลักของการกำหนดราคาขายและส่งผลถึงกำไรที่ตามมา หลายองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เป็นองค์กรที่สามารถเรียนรู้และปรับเปลี่ยนส่วนองค์ประกอบต้นทุนทั้งต้นทุนผลิตภัณฑ์ หรือบริการ รวมถึงการดำเนินการ และหาวิธีการในการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันกับสถานการณ์ การบริหารต้นทุน เป็นสิ่งจำเป็นในสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงการทราบต้นทุนที่แท้จริง ทำให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  สัมมนา, อบรม, รับจัดสัมมนา, รับจัดอบรม, องค์กร, พัฒนาองค์กร, พัฒนาบุคคล, นำเข้า-ส่งออก, การขาย, การตลาด, ต้นทุน, Cost reducti
ระยะเวลา: วันอังคาร ที่ 18 พฤษภาคม 2553 (เวลา 08.30 – 16.30 น.)
Logistics Costs Management (โลจิสติกส์กับการลดต้นทุน) ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจและปัญหาการแข่งขันที่ยิ่งทวีความรุนแรง ทำให้การบริหารงานประสบกับความยากลำบากยิ่งขึ้น การบริหารที่สำคัญสำหรับการประกอบธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าเป็นการผลิต การบริการ หรือ การซื้อและจำหน่าย คือการนำโลจิสติกส์มาใช้ในการบริหารงานเพื่อความอยู่รอดของบริษัทในลักษณะที่มีการพัฒนาและเจริญเติบโตควบคู่กัน สามารถวัดผลได้จากผลการดำเนินงาน โดยผลงานส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์ ซึ่งส่งผลโด   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ลดต้นทุนโลจิสติกส์, costs saving, logistic cost, ต้นทุนโลจิสติกส์, ลดต้นทุน, ต้นทุนโลจิสติกส์, logistic cost management
ระยะเวลา: วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8 ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดสัมมนาเรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น” อภิปรายโดยผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ระดับมืออาชีพ มาให้ข้อคิดเห็นแนวทางและแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางในการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรของธุรกิจเพื่อทำกำไร เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2552 เวลา 09.00-16.30 น. “ทำอย่างไรผู้ผลิตจึงอยู่รอดในธุรกิจได้ยาวนานที่สุด” โดยคุณกำพล กิจชระภู   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ต้นทุน ,กำไร, การลงทุน ,การขาย
ระยะเวลา: พฤหัสที่ 2 กรกฎาคม 2552, 09.00-16.30 น.
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1 2