หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ศาสตร์ด้านจิตวิทยการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี เพื่อบริหารคนทั้งผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีลักษณะของอุปนิสัยที่แตกต่างกันไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทำงานเป็นทีม รวมถึงแนวคิดด้านการสร้างแรงจูงใจตั้งแต่การวิเคราะห์คน จนถึงการใช้เครื่องมือเพื่อสร้างแรงจูงใจแบบต่างๆ Key Benefit... - เข้าใจการประยุกต์หลักจิตวิทยามาใช้ในการบริหารคน - จิตวิทยาในการสร้างลักษณะผู้นำแก่ตนเอง - ทราบถึงแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจในการบริหารทีมงาน - สามารถใช้เครื่องมือต่างๆในการสร้างแรงจูงใจแก่ทีมง   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  อบรม จิตวิทยา แรงจูงใจ
ระยะเวลา: วันที่ 16 มิถุนายน 2553
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...ผู้บริหาร หัวหน้างาน และผู้ประกอบการที่สนใจ ความสำคัญ... การเป็นนักบริหารหรือหัวหน้างานที่มีคุณภาพเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีมุมมองทางด้านจิตวิทยาอย่างสูงยิ่ง ที่สำคัญก็คือ ต้องยึดหลักกระบวนการจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) การคิดทางบวก (Positive Thinking) การคิดแบบสร้างสรรค์ (Innovative Thinking) รวมทั้งการจัดการ EQ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นแล้ว การบริหารจัดการงานในฐานะหัวหน้างานยังจำเป็นต้องมีจิตวิทยากับผู้ร่วมงาน โดยหลักก็คือ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ผู้บริหาร, ผู้นำ, สัมมนา, ฝึกอบรม, การจูงใจ,
ระยะเวลา: 23/07/09
พิชิตเป้าหมายอย่างไร ให้อยู่รอดในยุคนี้ ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยเฉพาะใน ประเทศไทยเองเกิดปัญหารุมเร้ารอบด้าน ทำให้สภาพแวดล้อม ทางการตลาดซบเซาลง การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดจึงเข้มข้น ทั้งของเจ้าของสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ร้านค้าส่ง ร้านค้าปลีก ส่งผล ให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารงานขายและระบบต่าง ๆ ในทุก ส่วนงาน ภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือขายสินค้าให้มากขึ้น เก็บเงินลูกหนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งของลูกค้าเต็มจำนวนและ ตรงทันเวลาที่ต้องการแต่การจัดตั้งเป้าหมายร่วม (Alignment)    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , ผลตอบแทน ,กลยุทธ์,บริหาร,จูงใจ,พนักงานขาย
ระยะเวลา: จันทร์ที่ 2 - อังคารที่ 3 มีนาคม 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1