หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
1. เรียนรู้ความสำคัญของกระบวนการมอบหมายงานเพื่อการส่งต่องานถึงผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. รู้แนวทางวิเคราะห์ปัญหาและเน้นแนวทางแก้ไข การมอบหมายและ ควบคุมติดตามงาน 3. สามารถจูงใจให้ลูกน้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายอย่างเต็มใจ เนื้อหาการอบรม (Course Outline) : 1. การมอบหมายงาน - ควบคุมงาน - ติดตามงาน “หน้าที่ของหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ” 1.1 แนวทางในการพัฒนาคน เพื่อสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ 2. ผู้นำในหน้าที่ “สร้างคน” ให้ทำงานเป็น..ทำได้อย่างมีประสิทธิผล 2.1 ประโยชน์   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  เทคนิค,ควบคุมงาน,ติดตามงาน,ลูกน้อง
ระยะเวลา: วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2552, 9.00 - 16.00 น.
ท่านจะตอบคำถามเหล่านี้ อย่างไร 1. คุณ สั่ง” หรือ “มอบหมาย” งาน 2. ลูกน้องของคุณสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ เพระเหตุใด 3. คุณติดตามทุกขั้นตอนการทำงานของลูกน้องหรือไม่ เพราะเหตุใด 4. เมื่อมีปัญหาระหว่างการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ลูกน้อง และ คุณ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา ,ควบคุมงาน ,ติดตามงาน,เทคนิค,กลยุทธ์,บริหาร
ระยะเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552, 9.00 - 16.00
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1