หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
วัตถุประสงค์ การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing) โดยเฉพาะองค์การที่มีการนำการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management: CRM) มาใช้ การแบ่งกลุ่มลูกค้ามีหลักการพื้นฐานว่า ลูกค้ามีความจำเป็นและความต้องการในสินค้า/บริการแตกต่างกัน การวิเคราะห์แบ่งกุล่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย (Segments) จะช่วยให้องค์การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและสามารถเพิ่มคุณค่าในสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มย่อย อันจะน   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , เหมืองข้อมูล ,ข้อมูล
ระยะเวลา: วันพุธที่ 22 เมษายน 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552
ด่วน!! อบรมฟรี รับจำนวนจำกัด ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะจัดอบรม “การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร” http://patentsearch.moc.go.th ที่กรมพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อเผยแพร่การใช้งานและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง และเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเอกสารสิทธิบัตรเพื่อการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ การอบรมนี้จัดเป็นประจำในวันพุธของทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2551 จนถึง เดือนกั   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , อบรม,ระบบสืบค้น,สิทธิบัตร,ข้อมูล
ระยะเวลา: วันที่ 18 มีนาคม 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1