หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
การวางแผนถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะการวางแผนที่ดี ย่อมจะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน ดังคำพูดที่ว่า "วางแผนดีมีชัยไปกว่าครึ่ง" ตรงข้ามหากวางแผนได้ไม่ดีแล้วละก็ คงยากหากต้องการให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน และควบคุมการผลิต รวมไปถึงการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัตินั้นจะสำเร็จได้ดังที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนื้อหาการอบรม (Course Outline) :   วัตถุประสงค์    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  การผลิต , อบรม , ความรู้เสริม
ระยะเวลา: วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2553 - 09.00-16.00 น.
เนื่องด้วยภาครัฐ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ได้จัด โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs (รวมถึงภาคการค้า (Trading) ด้วย) ขึ้นมา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทย จากความเข้มแข็งของ SMEs ดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ใบสมัคร 1. Microsoft Word Format http://sites.google.com/site/shindan2500project/registrationformshindan1000/RegistrationFormShindan1000.doc?attredirects=0 2. PDF Format http://sites.google.com/site/shindan2500pro   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  พัฒนา ,ประสิทธิภา,การผลิต,SMEs
ระยะเวลา: -
“ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับต้นทุนปรับตัวสูงขึ้น ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้า และวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลงส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสภาพดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามลดต้นทุนในการดำเนินงาน และหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean ซึ   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ผลผลิต, การผลิต ,แผน, กลยุทธ์ ,วางแผน ,กระบวนการผลิต ,บูรณาการ
ระยะเวลา: วันที่ 14-15 ตุลาคม 2552, 09.00-16.00 น.
Production Management กลยุทธ์บริหารการผลิต จัดโดย: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  Production ,Management ,กลยุทธ์,บริหาร,การผลิต
ระยะเวลา: 8 เมษายน 2552
วัตถุประสงค์ •เพื่อให้เข้าใจแนวคิด และหลักการของกลยุทธ์ตลอดจนเทคนิคในการบริหารการผลิตที่สำคัญ •เพื่อให้สามารถพิจารณาคัดเลือกกลยุทธ์ และเทคนิคในการบริหารการผลิตได้อย่างเหมาะสมกับธุรกิจ วิธีการอบรม -การบรรยาย และฝึกปฏิบัติ -หัวข้อการอบรม/กำหนดการ: 08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 09.00-12.00 น. •แนวคิดพื้นฐานของการบริหารการผลิต •เป้าหมายสำคัญที่สุดของการกำหนดกลยุทธ์การผลิต •ภาพรวมของการบริหารการผลิตที่สำคัญ •แก่นการผลิต •วิวัฒน์การผลิต •กลยุทธ์การตัดสินใจต่อการผลิต    <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา ,บริหาร,การผลิต ,กลยุทธ์
ระยะเวลา: 08/04/09,18/09/09
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1