หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
ผู้บริหารระดับสูง หัวหน้างาน ตลอดจนฝ่ายทรัพยากรบุคคล ต่างก็ตระหนักดีว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” เป็นกระบวนการบริหารที่มีความสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร ตลอดจนเป็นเครื่องมือนำไปสู่การพัฒนาบุคลากร ปัจจุบัน พบว่าองค์การต่างๆยังประสบปัญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานในทางปฏิบัติ เพราะนอกจากการประเมินผลจะไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาพนักงานและหน่วยงานเท่าที่ควรแล้ว ยังจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลากหลาย เช่น การประเมินผลไม่ชัดเจน พนักงานไม่ค่อยยอมรับผลการประเมิน และรู้สึกไม่เป็นธรร   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ประเมินผล ,การปฏิบัติงาน ,ผลงาน
ระยะเวลา: 24 เมษายน 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1