หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
บริษัท Bloomingfeld Thailand จะจัดสัมมนาในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS18001 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาOHSAS18001 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำและพัฒนาระบบภายในองค์กร องค๋กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จหรืประสิทธิภาพของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรในบริบทของการเพิ่มความเช้มงวดของกฎระเบียบต่าง ๆ ก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  OHSAS18001. Safety, ISO.การจัดการมาตรฐาน, Audit
ระยะเวลา: 29/08/2012
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1