หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
บทแนะนำ หลักสูตรอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัตินี้ได้รับการออกแบบเพื่อนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ และมีทักษะการตรวจติดตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ: • กำหนดความสอดคล้องและชี้บ่งพื้นที่ต่างๆสำหรับการปรับปรุง ต่อข้อกำหนดต่างๆของ ISO 14001 และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เข้าใจผลประโยชน์เชิงธุรกิจที่จะได้รับจากระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (EMS) • สามารถดำเนินการตรวจติดตามและจัดทำโครงการดำเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ • ชี้บ่งพื้นที่ต่างๆเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  ISO 14001:2004 Internal Audit
ระยะเวลา: 11/03/15-13/03/15
บริษัท Bloomingfeld Thailand จะจัดสัมมนาในหัวข้อความปลอดภัยในการทำงานกับมาตรฐาน OHSAS18001 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาOHSAS18001 และเตรียมความพร้อมในการจัดทำและพัฒนาระบบภายในองค์กร องค๋กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับผลสำเร็จหรืประสิทธิภาพของงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยการควบคุมความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรในบริบทของการเพิ่มความเช้มงวดของกฎระเบียบต่าง ๆ ก   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  OHSAS18001. Safety, ISO.การจัดการมาตรฐาน, Audit
ระยะเวลา: 29/08/2012
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1