หมวดหมู่ อบรม-สัมมมนา

โฆษณาตำแหน่ง A1
คำค้นหายอดนิยม
   
วัตถุประสงค์ การแบ่งกลุ่มลูกค้า (Customer Segmentation) เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญในการตลาดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Marketing) โดยเฉพาะองค์การที่มีการนำการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า(Customer Relationship Management: CRM) มาใช้ การแบ่งกลุ่มลูกค้ามีหลักการพื้นฐานว่า ลูกค้ามีความจำเป็นและความต้องการในสินค้า/บริการแตกต่างกัน การวิเคราะห์แบ่งกุล่มลูกค้าเป็นกลุ่มย่อย (Segments) จะช่วยให้องค์การเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งและสามารถเพิ่มคุณค่าในสินค้า/บริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มย่อย อันจะน   <<< อ่านต่อ
คำค้นหา  งานสัมนา , เหมืองข้อมูล ,ข้อมูล
ระยะเวลา: วันพุธที่ 22 เมษายน 2552 ถึง วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2552
>>> งานอบรม สัมมนาทั้งหมด
1